Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 22.06.2017
Կանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Անկանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Քարտային:
 •  478.00, 483.00
 •  7.90, 8.30
 •  529.00, 542.00

Համակարգերով:
 • 478.50, 481.50
 •  7.97, 8.14
 • 532.00, 541.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Առատ գնումներ
Arat gnumner.png

«Առատ գնումներ» վարկատեսակի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

Ընդհանուր պայմաններ

1.

Թիրախային խումբ

«Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ («Երևան Սիթի» խանութներ), «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների ցանցում, «Թրևելեր Քլաբ» ՍՊԸ-ում և «Աստղիկ ԲԿ» ՍՊԸ-ում(այսուհետ` Ցանցում) անկանխիկ վճարում իրականացնող ֆիզիկական անձիք: Քարտը կարող է օգտագործվել միայն Ցանցում։

2.

Վարկի նպատակ

Ցանցում անկանխիկ վճարումների իրականացում

3.

Վարկատեսակ

Վարկ

Վարկային գիծ

4.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

5.

Վարկի նվազագույն գումար

50,000 ՀՀ դրամ

6.

Վարկի առավելագույն գումար

700,000 ՀՀ դրամ

7.

Տարեկան տոկոսադրույք

17% - 22%

20% - 24%

8.

Նվազագույն ժամկետ

6 ամիս

9.

Առավելագույն ժամկետ

36 ամիս

18 ամիս

10.

Վարկի տրամադրման եղանակ

անկանխիկ` Բանկի և Ցանցի համատեղ քարտի միջոցով

11.

Մարման եղանակ

անուիտետային

1) ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին՝ յուրաքանչյուր ամսվա 1-ի դրությամբ օգտագործված գումարի նվազագույնը 10%-ի և կուտակված տոկոսների հանրագումարի չափով` մինչև միևնույն ամսվա 15-ը

2) մայր գումարի մարումը՝ ժամկետի վերջում

12.

Վարկային գծի չօգտագործված մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք

-

0%

13.

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

-

չի սահմանվում

14.

Վարկի ապահովվածություն

վարկարժանության գնահատական

Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

15.

Վարկառուի կարգավիճակը

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

16.

Վարկառուի տարիքը

Վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 25 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

17․

18. Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)
- վարկային պատմության առկայություն
-վարկի դիմումի ներկայացման պահին ժամկետանց/դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,
- վարկի դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանցի 90 օրը
- վարկի դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 36 ամիսների ընթացքում դուրսգրված վարկերի բացակայություն

Միջնորդավճարներ

19.

Հայտի ուսումնասիրության վճար

չի սահմանվում

20.

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

չի սահմանվում

21.

Ամսական սպասարկման վճար (պայմանագրային գումարից)

վարկ

0,08% -0,5%

վարկային գիծ

չի սահմանվում

22.

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Վճարային քարտ*

23.

Վճարային քարտի տեսակ

ArCa Classic համատեղ քարտ

24.

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վարձ

5000 ՀՀ դրամ

*Վճարային քարտով հնարավոր է իրականացնել միայն անկանխիկ գործարքներ։

Տույժեր, տուգանքներ

25.

Ժամկետանց վարկի գծով (օրական)

0.5%

0.2%

26.

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով (օրական)

0.5%

27.

Վարկի վաղաժամկետ մարման համար

չի սահմանվում

Այլ պայմաններ

28․Վարկի տրամադրման դրական գործոնները-դրական վարկային պատմություն
- վարկարժանության բավարար գնահատական
29․Վարկի մերժման գործոնները-բացասական վարկային պատմություն,
-վարկարժանության անբավարար գնահատական,
-հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասակածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկատվությունը,
-հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
-սույն պայմաններին անհամապատասխանություն,
-այլ հիմքեր

27.

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

2 աշխատանքային օր

28.

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը

որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

29.

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

3 աշխատանքային օր

30.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ

30 օրացուցային օր

31.

Վարկի դիմումի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղեր և «Երևան Սիթի» սուպերմարկետներում տեղակայված վաճառքի կետեր

32.

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկի մասնաճյուղեր

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:

«ԱՌԱՏ ԳՆՈՒՄՆԵՐ» վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

 • Վարկային գծի գումարը` 400 000 ՀՀ դրամ,
 • Տոկոսադրույքը` 21% տարեկան,
 • Ժամկետը` 12 ամիս,
 • Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճարը` 5000 ՀՀ դրամ,
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 24,52%:

«ԱՌԱՏ ԳՆՈՒՄՆԵՐ» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

 • Վարկի գումարը` 500 000 ՀՀ դրամ,
 • Տոկոսադրույքը` 19% տարեկան
 • Ժամկետը` 12 ամիս,
 • Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` 0.2%,
 • Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճարը` 5000 ՀՀ դրամ,

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 24,73%:  

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում: 

Արտարժույթի ազդեցությունը  

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:  

Հայտի մերժում  

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին: 


                                                               Էջը թարմացվել է 02.06.2017թ., 11:07  


 • MasterCard
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Visa
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Պահատեղերի վարձակալություն
  Ձեր թանկարժեք իրերի ամենաապահով վայրը:
 • Ցպահանջ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանցից ընդունված ցպահանջ ավանդներ
 • Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
  Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում առավել հարմար պայմաններով:
 • MoneyGram
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 192 երկրներում առանց...
 • Arca
  Տեղական պլաստիկ քարտեր: Ստացեք կանխիկ դրամ, իրականացրեք կոմունալ և այլ վճարումներ:
 • Սպառողական
  Ցածր տոկոսադրույքով սպառողական վարկեր` գույքի գրավադրմամբ:
 • Հիփոթեքային
  Տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման նպատակով:...
 • Սակագներ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագները:
 • Պարզ-Արագ
  ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ. Վարկեր առանց "ԵԹԵ"-ների:
 • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ
  Կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով: ...
 • Բանկային հաշիվներ
  Հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար շահավետ պայմաններով:
 • ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ
  Ձեր Սոցիալական փաթեթի հաշիվը բացեք ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ-ում և օգտվեք սոց....
 • Ուսանողական
  Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է: 
 • Էքսպրես ուսանողական
  վարկեր 24 ժամում + 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից
 • Ագրովարկեր
 • Փոխարկային
  Ավանդ մինչև 8.75% ցանկացած պահին ավանդը մեկ այլ արժույթով փոխարկելու...
 • Intelexpress
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 90 երկրներում առանց հաշիվ...
 • Պետական աջակցության հաշիվ
  Հոգալով Ձեր երեխայի ապագայի և բարեկեցության մասին:
 • Sigue
  Sigue համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:
 • Պարզ-Արագ Ավտո
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի:
 • Anelik-Transfer
  Դրամական փոխանցումներ ստանալու հարմար և ժամանակակից տարբերակ:
 • Unistream
  UNISTREAM համակարգն ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ...
 • Visa Platinum
  Ձեռք բերելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող VISA...
 • Converse Transfer
  Converse Transfer հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դրամական փոխանցումներ առանց հաշվի...
 • Anelik
  Դրամական փոխանցումների համակարգ մինիմալ սակագներով` սկսած 0,5% միջնորդավճարից:
 • Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով
  Վճարային տերմինալների միջոցով բանկային և քարտային հաշիվների համալրում
 • Visa Gold Hotel Express
  Visa Gold Hotel Express - Ճամփորդի ՛ր արտոնություններով:
 • Anelik Mobile Banking հավելված
  Anelik Mobile Banking հավելվածի միջոցով  հաճախորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն
 • Ria
  Ria Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի...
 • Ռուբլի +
  Ավանդ մինչև 6.50% տարեկան տոկոսադրույքով:
 • Դիսկոնտ
  Ավանդ «Դիսկոնտ»` նույն պահին, հենց տեղում կամ Ձեր ցանկությամբ ցանկացած...
 • Moneytun
  MONEYTUN միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգ` մատչելի սակագներով իրականացվող փոխանցումներ Հայաստանից...
 • Ավտո Սպառողական
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:
 • Առանց գրավի
  Առանց գրավի վարկեր - Վարկ ստանալու ամենաՊԱՐԶ ու ԱՐԱԳ ուղին:
 • Ադամանդի գրավով
 • Առատ գնումներ
  «Երևան Սիթի» խանութների, «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների...
 • Հոգատար
 • Կենսաթոշակառուներին տրամադրվող
 • Ամառային ակցիա