Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Ադամանդի գրավով 

ԱԴԱՄԱՆԴԻ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐDimond.png

ԱԴԱՄԱՆԴԻ ԳՐԱՎՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Վարկի նպատակ
 • այլ
Վարկի արժույթ
 • ՀՀ.դրամ............................................................................................
Վարկի նվազագույն գումարը
 • 50.000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումարը
 • 10.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը
 • 22%
Վարկի ժամկետ
 • 1 - 18 ամիս
Վարկի տրամադրման եղանակ
 • կանխիկ
Վարկի մարման եղանակը
 • անուիտետային
Վարկ/գրավ
 • 100%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից)
 • 1.5%

Ամսական սպասարկման վճար
 • 500 ՀՀ դրամ
Հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
 • Չի սահմանվում
Ժամկետանցի գծով` օրական տույժ
 • վարկի գումարի` 0.2%
 • վարկի գումարի` 0.5%
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր, տուգանքներ չեն սահմանվում:
Վարկառուի տարիքը
 • 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձ
Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ
 • վարկի դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն
ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Որպես ապահովություն ընդունվում են`

 • 0.01 և ավել կարատ չափսի ադամանդ(ներ)

Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է`

 • մինչև 1 կարատ չափսի ադամանդի դեպքում` Բանկի փորձագետի կողմից,

 • 1 կարատ և ավել չափսի ադամանդի դեպքում` Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերության կողմից,

 • 5.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում` Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերության կողմից:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/նույնականացման քարտ/ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),
 • Հավաստագիր` առկայության դեպքում,
 • Փորձաքննական եզրակացություն ըստ Բանկի պահանջի:

ՎԱՐԿԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐ

 • վարկի տրամադրման պահին դասակարգված վարկային պարտավորությունների առկայություն,
 • պահանջվող փաստաթղթերի բացակայություն,
 • անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածներ,
 • գրավի առարկայի իսկության ստուգման ընթացքում որպես գրավ առաջարկվող ադամանդի վերաբերյալ կասկածները, կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության կամ կեղծ փաստաթղթերի ներկայացում,
 • հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
 • հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայություն, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը:

Որոշման կայացման ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր, եթե չի պահանջվում համագործակցող ընկերության գնահատում
Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացման ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
 • 15 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր
 • «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղ
 • Ժամկետանց պարտավորությունների առաջացման դեպքում մարումներն իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝ տույժ և տուգանք, տոկոսագումար, վարկի սպասարկման վճար, մայր գումար:
 • Վարկն ամբողջությամբ մարելուց հետո, եթե հաճախորդը չի ներկայանում գրավադրված իրերը ստանալու համար, ապա 30-րդ օրվանից սկսած յուրաքանչյուր օրվա համար գանձվում է 100 ՀՀ դրամ միջնորդավճար:
 • Ադամանդը գնահատվում է հիմք ընդունելով www.rapaport.com կայքի համապատասխան հաշվետվությունը:

Ադամանդիգրավով  տրամադրվող վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

 • Վարկի գումարը` 500.000 ՀՀ դրամ,
 • Տոկոսադրույքը` 22% տարեկան,
 • Միանվագ միջն.` 1.5%,
 • Ժամկետը` 18 ամիս,
 • Ամսական սպասարկում` 500 ՀՀ դրամ,
 • Արդյունավետ տոկոսադրույք` 29.38%:

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ`  վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ` 

Վարկային պարտավորությունները խախտելու դեպքում վարկառուները բանավոր և գրավոր նախազգուշացվում են, այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, դատական կարգով կատարվում է վարկի պարտքի բռնագանձում` այն տարածելով գրավադրված գույքի վրա, իսկ վերջին անբավարարության դեպքում` նաև վարկառուի այլ գույքի վրա: Դատարանի վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում կատարվում է գույքի հարկադիր առգրավում և իրացում:  

Համաձայն գրավի պայմանագրի պահանջի, հնարավոր է նաև արտադատարանական կարգով գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցում բանկին:  


  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Էջը թարմացվել է 14.03.2017թ., 15:26