Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 26.05.2017
Կանխիկ:
 •  480.00, 483.50
 •  8.41, 8.59
 •  534.00, 544.00

Անկանխիկ:
 •  480.00, 483.50
 •  8.41, 8.59
 •  534.00, 544.00

Քարտային:
 •  479.00, 484.50
 •  8.40, 8.70
 •  534.00, 547.00

Համակարգերով:
 • 480.50, 483.50
 •  8.42, 8.59
 • 535.00, 544.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Ադամանդի գրավով 

ԱԴԱՄԱՆԴԻ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐDimond.png

ԱԴԱՄԱՆԴԻ ԳՐԱՎՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Վարկի նպատակ
 • այլ
Վարկի արժույթ
 • ՀՀ.դրամ............................................................................................
Վարկի նվազագույն գումարը
 • 50.000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումարը
 • 10.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը
 • 22%
Վարկի ժամկետ
 • 1 - 18 ամիս
Վարկի տրամադրման եղանակ
 • կանխիկ
Վարկի մարման եղանակը
 • անուիտետային
Վարկ/գրավ
 • 100%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից)
 • 1.5%

Ամսական սպասարկման վճար
 • 500 ՀՀ դրամ
Հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
 • Չի սահմանվում
Ժամկետանցի գծով` օրական տույժ
 • վարկի գումարի` 0.2%
 • վարկի գումարի` 0.5%
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր, տուգանքներ չեն սահմանվում:
Վարկառուի տարիքը
 • 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձ
Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ
 • վարկի դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն
ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Որպես ապահովություն ընդունվում են`

 • 0.01 և ավել կարատ չափսի ադամանդ(ներ)

Գրավի առարկայի գնահատումն իրականացվում է`

 • մինչև 1 կարատ չափսի ադամանդի դեպքում` Բանկի փորձագետի կողմից,

 • 1 կարատ և ավել չափսի ադամանդի դեպքում` Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերության կողմից,

 • 5.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում` Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերության կողմից:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/նույնականացման քարտ/ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում),
 • Հավաստագիր` առկայության դեպքում,
 • Փորձաքննական եզրակացություն ըստ Բանկի պահանջի:

ՎԱՐԿԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐ

 • վարկի տրամադրման պահին դասակարգված վարկային պարտավորությունների առկայություն,
 • պահանջվող փաստաթղթերի բացակայություն,
 • անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածներ,
 • գրավի առարկայի իսկության ստուգման ընթացքում որպես գրավ առաջարկվող ադամանդի վերաբերյալ կասկածները, կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության կամ կեղծ փաստաթղթերի ներկայացում,
 • հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
 • հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայություն, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը:

Որոշման կայացման ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր, եթե չի պահանջվում համագործակցող ընկերության գնահատում
Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացման ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
 • 15 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր
 • «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղ
 • Ժամկետանց պարտավորությունների առաջացման դեպքում մարումներն իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝ տույժ և տուգանք, տոկոսագումար, վարկի սպասարկման վճար, մայր գումար:
 • Վարկն ամբողջությամբ մարելուց հետո, եթե հաճախորդը չի ներկայանում գրավադրված իրերը ստանալու համար, ապա 30-րդ օրվանից սկսած յուրաքանչյուր օրվա համար գանձվում է 100 ՀՀ դրամ միջնորդավճար:
 • Ադամանդը գնահատվում է հիմք ընդունելով www.rapaport.com կայքի համապատասխան հաշվետվությունը:

Ադամանդիգրավով  տրամադրվող վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

 • Վարկի գումարը` 500.000 ՀՀ դրամ,
 • Տոկոսադրույքը` 22% տարեկան,
 • Միանվագ միջն.` 1.5%,
 • Ժամկետը` 18 ամիս,
 • Ամսական սպասարկում` 500 ՀՀ դրամ,
 • Արդյունավետ տոկոսադրույք` 29.38%:

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ`  վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ` 

Վարկային պարտավորությունները խախտելու դեպքում վարկառուները բանավոր և գրավոր նախազգուշացվում են, այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, դատական կարգով կատարվում է վարկի պարտքի բռնագանձում` այն տարածելով գրավադրված գույքի վրա, իսկ վերջին անբավարարության դեպքում` նաև վարկառուի այլ գույքի վրա: Դատարանի վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում կատարվում է գույքի հարկադիր առգրավում և իրացում:  

Համաձայն գրավի պայմանագրի պահանջի, հնարավոր է նաև արտադատարանական կարգով գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցում բանկին:  


  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:  ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Էջը թարմացվել է 14.03.2017թ., 15:26

       
 • Սակագներ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագները:
 • Հիփոթեքային
  Տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման նպատակով:...
 • MasterCard
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Visa
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Պահատեղերի վարձակալություն
  Ձեր թանկարժեք իրերի ամենաապահով վայրը:
 • Ցպահանջ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանցից ընդունված ցպահանջ ավանդներ
 • Unistream
  UNISTREAM համակարգն ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ...
 • Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
  Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում առավել հարմար պայմաններով:
 • MoneyGram
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 192 երկրներում առանց...
 • Սպառողական
  Ցածր տոկոսադրույքով սպառողական վարկեր` գույքի գրավադրմամբ:
 • Arca
  Տեղական պլաստիկ քարտեր: Ստացեք կանխիկ դրամ, իրականացրեք կոմունալ և այլ վճարումներ:
 • Տեղաբաշխման փուլում գտնվող ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսեր
 • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ
  Կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով: ...
 • Պարզ-Արագ
  ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ. Վարկեր առանց "ԵԹԵ"-ների:
 • Ագրովարկեր
 • Բանկային հաշիվներ
  Հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար շահավետ պայմաններով:
 • ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ
  Ձեր Սոցիալական փաթեթի հաշիվը բացեք ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ-ում և օգտվեք սոց....
 • Էքսպրես ուսանողական
  վարկեր 24 ժամում + 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից
 • Ուսանողական
  Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է: 
 • Փոխարկային
  Ավանդ մինչև 9.00% ցանկացած պահին ավանդը մեկ այլ արժույթով փոխարկելու...
 • Intelexpress
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 90 երկրներում առանց հաշիվ...
 • Պարզ-Արագ Ավտո
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի:
 • Converse Transfer
  Converse Transfer հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դրամական փոխանցումներ առանց հաշվի...
 • Պետական աջակցության հաշիվ
  Հոգալով Ձեր երեխայի ապագայի և բարեկեցության մասին:
 • Sigue
  Sigue համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:
 • Anelik-Transfer
  Դրամական փոխանցումներ ստանալու հարմար և ժամանակակից տարբերակ:
 • Visa Platinum
  Ձեռք բերելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող VISA...
 • Anelik
  Դրամական փոխանցումների համակարգ մինիմալ սակագներով` սկսած 0,5% միջնորդավճարից:
 • Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով
  Վճարային տերմինալների միջոցով բանկային և քարտային հաշիվների համալրում
 • Visa Gold Hotel Express
  Visa Gold Hotel Express - Ճամփորդի ՛ր արտոնություններով:
 • Ռուբլի +
  Ավանդ մինչև 7.50% տարեկան տոկոսադրույքով:
 • Anelik Mobile Banking հավելված
  Anelik Mobile Banking հավելվածի միջոցով  հաճախորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն
 • Ria
  Ria Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի...
 • Ապահով
  Ավանդ մինչև 11.50% , նաև ավանդի ավելացման իրավունքով։
 • Դիսկոնտ
  Ավանդ «Դիսկոնտ»` նույն պահին, հենց տեղում կամ Ձեր ցանկությամբ ցանկացած...
 • Moneytun
  MONEYTUN միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգ` մատչելի սակագներով իրականացվող փոխանցումներ Հայաստանից...
 • Ադամանդի գրավով
 • Ավտո Սպառողական
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:
 • Առանց գրավի
  Առանց գրավի վարկեր - Վարկ ստանալու ամենաՊԱՐԶ ու ԱՐԱԳ ուղին:
 • Առատ գնումներ
  «Երևան Սիթի» խանութների, «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների...