Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 26.05.2017
Կանխիկ:
 •  480.00, 483.50
 •  8.41, 8.59
 •  534.00, 544.00

Անկանխիկ:
 •  480.00, 483.50
 •  8.41, 8.59
 •  534.00, 544.00

Քարտային:
 •  479.00, 484.50
 •  8.40, 8.70
 •  534.00, 547.00

Համակարգերով:
 • 480.50, 483.50
 •  8.42, 8.59
 • 535.00, 544.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Ավտո Սպառողական «ԱՎՏՈ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ» ՎԱՐԿԵՐ


ԵԿԱՄՈՒՏԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ,

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ: 

  car_2 (1).png


  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ «ԱՎՏՈ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ» ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
  ՆպատակԱյլ
  Ապահովվածություն.....Ավտոմեքենա, Գյուղատնտեսական տեխնիկա....
  ԱրժույթԱՄՆ դոլար.....Եվրո.....ՌԴ ռուբլի
  Տարեկան տոկոսադրույք17%16%14%
  Վարկի ժամկետը (ֆիքսված)84 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար` ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ՌԴ ռուբլի)750.000
  Վարկի առավելագույն գումար` ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ՌԴ ռուբլի)
  25.000.000

  Վարկ/գրավ (իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցությունը50 %
  Տրամադրման եղանակը
  Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
  • ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային
  ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ / ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
  Կարգավիճակ
  • ՀՀ քաղաքացի Ֆիզիկական անձ
  Տարիքային սահմանափակում
  • վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 23 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,
  Համավարկառուի առկայությունթույլատրվում է
  Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ (դրական վարկային պատմություն)
  • գործող ժամկետանց / դասակարգված պարտավորությունների (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն) բացակայություն,
  • վարկային պատմության բացակայություն
  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
  Ապահովման միջոց
  • ամերիկյան, եվրոպական, ճապոնական, հարավ-կորեական մակնիշի, ռուսական «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենաներ (մինչև 7 նստատեղ ունեցող),
  • ռուսական (բացառությամբ «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենա) և չինական ավտոմեքենաներ (մինչև 7 նստատեղ ունեցող),
  • գյուղատնտեսական տեխնիկա
  • բեռնատար և ուղևորատար (7-ից ավել նստատեղ ունեցող) ավտոմեքենա
  Գրավատու
  • ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
   (իրավաբանական անձ գրավատուի դեպքում վերջինս պետք է ունենա ՀՀ-ում պետական գրանցում)
  Գրավի.առարկայի.գնահատումը
  • Գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից
  Գրավի առարկա հանդիսացող ավտոմեքենաների թույլատրելի առավելագույն հնության ժամկետը* դիմելու պահին
  • ամերիկյան, եվրոպական, ճապոնական, հարավ-կորեական մակնիշի, ռուսական «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենաների (մինչև 7 նստատեղ ունեցող) դեպքում` 10 տարի,
  • ռուսական (բացառությամբ «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենա) և չինական ավտոմեքենաների (մինչև 7 նստատեղ ունեցող) դեպքում` 2 տարի
  * Ավտոմեքենաների հնության ժամկետը հաշվելիս հաշվի է առնվում  միայն արտադրման և վարկի համար դիմելու տարեթվերը (առանց հաշվի առնելու վարկի համար դիմելու ամիսը),  օրինակ` եթե հաճախորդը դիմել է 2016թ. և որպես գրավ առաջարկում է  2007թ. արտադրված ավտոմեքենա, ապա ավտոմեքենայի հնությունը դիտարկվում է 9 տարի (2016-2007=9)` անկախ նրանից, թե հաճախորդը որ ամսին է դիմել և քանի ամիս է մնացել տարվա ավարտին: 
  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Վարկառուի/երաշխավորի դժբախտ պատահարի հետևանքով  կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից ապահովագրությունըԱռանձին դեպքերում կարող է պահանջվել Բանկի կողմից
  Գրավի առարկայի ապահովագրությունը
  ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐ
  Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը
  • 5000 ՀՀ դրամ*
  Վերջին 5 տարվա ընթացքում վարկ/վարկային գիծ ունեցած/ունեցող ֆիզիկական անձանցից վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար չի գանձվում:
   Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը (գանձվում է վարկի գումարից վարկի տրամադրման պահին)
  • 2%, նվազագույնը՝ 20,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` հաշվարկած վարկի սկզբնական գումարի նկատմամբ0.1%
  Բանկային հաշվի բացման/փակման վճարը
  Վճարային քարտի սակագները*
  • Համաձայն Բանկում գործող սակագների՝ բացառությամբ ստորև նշվածի`
  Կանխիկացման միջնորդավճարը
  Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում0.5%
  Այլ բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում1.5%
  Քարտից քարտ փոխանցումը Բանկի, այլ բանկերի կողմից թողարկած վճարային քարտին1.5%
  Հաջորդող գրավ ձևակերպելու վճարը
  • Համաձայն Բանկում գործող սակագների
  ՏՈՒՅԺԵՐԸ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
  Ժամկետանց վարկի նկատմամբ, օրական0.5%
  Ժամկետնանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական0.5%
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժըչի սահմանվում
  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
  Վարկի տրամադրման դրական գործոնները
  • դրական վարկային պատմությունը,
  • կայուն դրամական հոսքեր
  • գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջների
  • այլ գործոններ
  Վարկի մերժման գործոնները 
  • բացասական վարկային պատմությունը,
  • դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,
  • գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին, 
  • կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը
  • այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը
  • այլ գործոններ
  Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
  • պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
  Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ
  • 1 աշխատանքային օր
  Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
  • 15 աշխատանքային օր
  Կրկնակի որոշման կայացման միանվագ վճարը*
  • 5 000 ՀՀ դրամ
  Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետը
  • գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
  Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայրը
  • գլխամասային գրասենյակը  և  բոլոր մասնաճյուղերը
  * Կրկնակի որոշում է համարվում, եթե այն կայացվում է որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կրկնակի որոշման կայացման ժամանակ կրկին իրականացվում է հաճախորդի վարկային պատմության ուսումնասիրություն` համաձայն սույն պայմանների։

  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

  ,
  Եթե հաճախորդի տվյալները համապատասխանում են Բանկի կողմից առաջարկվող պայմաններին, ապա հաճախորդից պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  • Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթեր (անձնագիր և այլն),
  • տեղեկանք բնակավայրից բնակվողների մասին,
  • գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը,
  • գրավի գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն,
  • այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների գնացուցակը, ցանկը և ապահովագրական ընկերությունների ցանկը: 

  «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:  

  «ԱՎՏՈ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`  

  • Վարկի գումարը` 5.000.000 ՀՀ դրամ,
  • Տոկոսադրույքը` 17 % տարեկան
  • Ժամկետը` 84 ամիս,  
  • Կանխիկացում` 0.5%,  
  • Վարկի տրամադրման պահին գանձվող միանվագ միջնորդավճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով,
  • Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` 0.1%,
  • Հայտի ուսումնասիրության վճար` 5.000  ՀՀ դրամ,   
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 21.54 %:  
  Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

  Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`

  Վարկի վաղաժամկետ մարում

  Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

  Արտարժույթի ազդեցությունը  

  Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:  

  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

  Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:


                                                                 Էջը թարմացվել է 14.10.2016թ., 12:39         


  • Սակագներ
   Անելիք Բանկ ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագները:
  • Հիփոթեքային
   Տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման նպատակով:...
  • MasterCard
   Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
  • Visa
   Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
  • Պահատեղերի վարձակալություն
   Ձեր թանկարժեք իրերի ամենաապահով վայրը:
  • Ցպահանջ
   Անելիք Բանկ ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանցից ընդունված ցպահանջ ավանդներ
  • Unistream
   UNISTREAM համակարգն ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ...
  • Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
   Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում առավել հարմար պայմաններով:
  • MoneyGram
   Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 192 երկրներում առանց...
  • Սպառողական
   Ցածր տոկոսադրույքով սպառողական վարկեր` գույքի գրավադրմամբ:
  • Arca
   Տեղական պլաստիկ քարտեր: Ստացեք կանխիկ դրամ, իրականացրեք կոմունալ և այլ վճարումներ:
  • Տեղաբաշխման փուլում գտնվող ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսեր
  • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ
   Կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով: ...
  • Պարզ-Արագ
   ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ. Վարկեր առանց "ԵԹԵ"-ների:
  • Ագրովարկեր
  • Բանկային հաշիվներ
   Հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար շահավետ պայմաններով:
  • ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ
   Ձեր Սոցիալական փաթեթի հաշիվը բացեք ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ-ում և օգտվեք սոց....
  • Էքսպրես ուսանողական
   վարկեր 24 ժամում + 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից
  • Ուսանողական
   Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է: 
  • Փոխարկային
   Ավանդ մինչև 9.00% ցանկացած պահին ավանդը մեկ այլ արժույթով փոխարկելու...
  • Intelexpress
   Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 90 երկրներում առանց հաշիվ...
  • Պարզ-Արագ Ավտո
   Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի:
  • Converse Transfer
   Converse Transfer հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դրամական փոխանցումներ առանց հաշվի...
  • Պետական աջակցության հաշիվ
   Հոգալով Ձեր երեխայի ապագայի և բարեկեցության մասին:
  • Sigue
   Sigue համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:
  • Anelik-Transfer
   Դրամական փոխանցումներ ստանալու հարմար և ժամանակակից տարբերակ:
  • Visa Platinum
   Ձեռք բերելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող VISA...
  • Anelik
   Դրամական փոխանցումների համակարգ մինիմալ սակագներով` սկսած 0,5% միջնորդավճարից:
  • Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով
   Վճարային տերմինալների միջոցով բանկային և քարտային հաշիվների համալրում
  • Visa Gold Hotel Express
   Visa Gold Hotel Express - Ճամփորդի ՛ր արտոնություններով:
  • Ռուբլի +
   Ավանդ մինչև 7.50% տարեկան տոկոսադրույքով:
  • Anelik Mobile Banking հավելված
   Anelik Mobile Banking հավելվածի միջոցով  հաճախորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն
  • Ria
   Ria Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի...
  • Ապահով
   Ավանդ մինչև 11.50% , նաև ավանդի ավելացման իրավունքով։
  • Դիսկոնտ
   Ավանդ «Դիսկոնտ»` նույն պահին, հենց տեղում կամ Ձեր ցանկությամբ ցանկացած...
  • Moneytun
   MONEYTUN միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգ` մատչելի սակագներով իրականացվող փոխանցումներ Հայաստանից...
  • Ադամանդի գրավով
  • Ավտո Սպառողական
   Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:
  • Առանց գրավի
   Առանց գրավի վարկեր - Վարկ ստանալու ամենաՊԱՐԶ ու ԱՐԱԳ ուղին:
  • Առատ գնումներ
   «Երևան Սիթի» խանութների, «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների...