Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 21.04.2017
Կանխիկ:
 •  483.00, 486.50
 •  8.50, 8.70
 •  514.00, 524.00

Անկանխիկ:
 •  483.00, 486.50
 •  8.50, 8.70
 •  514.00, 524.00

Քարտային:
 •  483.00, 487.00
 •  8.40, 8.80
 •  511.00, 525.00

Համակարգերով:
 • 483.25, 486.50
 •  8.51, 8.70
 • 515.00, 524.00
Ապահով

avand apahov.png


ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
«ԱՊԱՀՈՎ» ԱՎԱՆԴԻ
 • «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանցից ընդունված ժամկետային «ԱՊԱՀՈՎ» ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները ավելացման իրավունքով ներդրման դեպքում.
Տարեկան պարզ տոկոսադրույքը 
(
ավելացման իրավունքով)
Տոկոսների վճարման հաճախականությունը
ԱրժույթՀՀ դրամովԱՄՆ դոլարովԵվրոյով
Ավանդի......
ժամկետ
ամսականեռամսյա
կային
ժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջում
31-90 օր--6.00%----
91-180 օր7.50%-8.00%1.75%2.25%0.50%1.00%
181-270 օր9.00%9.50%10.00%3.00%3.50%1.00%1.50%
271-365 օր9.50%10.00%11.25%3.85%4.35%1.50%2.00%
366-730 օր10.50%11.00%11.50%4.75%5.25%2.00%2.50%
 • «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանցից ընդունված ժամկետային «ԱՊԱՀՈՎ»ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպքում.

Տարեկան պարզ տոկոսադրույքը
(առանց ավելացման իրավունքի) 
Տոկոսների վճարման հաճախականությունը
ԱրժույթՀՀ դրամովԱՄՆ դոլարովԵվրոյով
Ավանդի......
ժամկետ
ամսականեռամսյա
կային
ժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջում
10-30 օր--3.00%----
31-90 օր--6.50%0.90%1.00%0.80%1.00%
91-180 օր8.00%-8.50%2.25%2.75%1.00%1.50%
181-270 օր9.50%10.00%10.50%3.50%4.00%1.50%2.00%
271-365 օր10.00%10.50%11.75%4.35%4.85%2.00%2.50%
366-730 օր11.00%11.50%12.00%5.25%5.75%2.50%3.00%
 • 731 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 25 մլն. ՀՀ դրամը, 50 հազ. ԱՄՆ դոլարը, 50 հազ. եվրոն գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
 • Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 100.000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ 250 ԱՄՆ դոլար կամ 250 Եվրո, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին կետում նշված տոկոսները ստանալու համար: 
 • Ավելացման իրավունքով ավանդի դեպքում ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավելացված գումարի նկատմամբ տոկոսների հաշվարկը կատարվում է ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքով, բացառությամբ ստորև նշված սանդղակին համապատասխան գումարի ավելացման դեպքերի, որոնց համար տոկոսների հաշվարկը կատարվում է Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ տոկոսադրույքով.

Ավանդի ժամկետԱվանդային գումարի ավելացման ժամանակահատված
31-90 օրգործողության ժամկետի վերջին 30 օր
91-180 օրգործողության ժամկետի վերջին 60 օր
181-270 օրգործողության ժամկետի վերջին 90 օր
271-365 օրգործողության ժամկետի վերջին 150 օր
366-730 օրգործողության ժամկետի վերջին 270 օր
 • Ավանդատուն կարող է ավանդը ներդնել հoգուտ երրորդ անձի, որի կողմից ավանդը տնօրինելու իրավունքը ձեռք է բերվում վերջինիս կողմից ավանդի հետ առաջին գործարքը կատարելու, բանկին այդ իրավունքի վրա հիմնված առաջին պահանջը ներկայացնելու կամ իր մտադրությունը գրավոր հայտնելու պահից, իսկ ներդնողը կորցնում է ավանդի նկատմամբ իրավունքը: 
 • Ավանդի հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: 
 • ՀՀ դրամով ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական, եռամսյակային հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում` համաձայն պայմանագրի: ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում:
 • Արտարժույթով ներդրված ավանդների տոկոսների վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով` հաշվարկած վճարման պահին բանկում տվյալ արժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով, իսկ այդ տոկոսների կապիտալացման դեպքում` կատարվում է նշված տոկոսների փոխարկում մայր գումարի արժույթի` ՀՀ ԿԲ կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված փոխարժեքով: 
 • Ավելացման իրավունքով ավանդի ներդրման դեպքում ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում կատարվում է տոկոսագումարի վերահաշվարկ Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:

 • Առանց ավելացման իրավունքի ավանդի ներդրման դեպքում ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում կատարվում է տոկոսագումարի վերահաշվարկ, և վերադարձվող գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.

  1) եթե գումարը ներդրված է ՀՀ դրամով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է`

  ա) մինչև 30 օր` բանկում գործող ՀՀ դրամի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,

  բ) 31 և ավելի օր` վերը սահմանված սանդղակին համապատասխան, եթե նշված սանդղակներով տոկոսադրույքները սահմանված են և Բանկում գործող ՀՀ դրամով ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով, եթե նշված տոկոսադրույքով սանդղակները սահմանված չեն

  2) եթե գումարը ներդրված է ԱՄՆ դոլարով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է`

  ա) մինչև 180 օր` բանկում գործող այդ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,

  բ) 181-ից մինչև 365 օր` 2.75% տարեկան տոկոսադրույքով,

  գ) 366 և ավել օր` 3% տարեկան տոկոսադրույքով:

  2) եթե գումարը ներդրված է Եվրոյով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է`

  ա) մինչև 180 օր` բանկում գործող այդ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,

  բ) 181-ից մինչև 365 օր` 0.50% տարեկան տոկոսադրույքով,

  գ) 366 և ավել օր` 1% տարեկան տոկոսադրույքով:

Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորություններ հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գերազանցելու դեպքում տարբերության չափով գումար է գանձվում հետ վերադարձվող ավանդի գումարից, պակաս լինելու դեպքում տոկոսագումարների տարբերությունը վճարվում է ավանդատուին:
 • Պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: 
 • Բանկային ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներդնելուն հաջորդ օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
 • Ավանդային պայմանագրի կնքման ժամանակ ավանդատուի գրավոր դիմումի հիման վրա ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսագումարը կարող է ավելացվել ավանդի գումարին պայմանագրով նշված տոկոսների վճարման հաճախականությամբ:
 • Ավանդատուի ցանկությամբ` ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարաձգվել այդ պահին բանկում գործող տոկոսադրույքով: 
 • Ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում գումարը փոխանցվում է ավանդատուի հատուկ հաշվին` ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: 
 • Բանկը չի կարող ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
 • Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը` դրանք ուժի մեջ մտնելու պահից 15 օր առաջ տեղեկացնելով ավանդատուին:
 • Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
 • Ավանդային պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
 • Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն ամիսը 1 անգամ` երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե պայմանագրով կամ օրենքով այլ ժամկետ սահմանված չէ:
 • Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության, ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների «Սակագներ»-ի):
 • «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ բոլոր ավանդատուները որպես նվեր ստանում են պլաստիկ քարտեր համաձայն հետևյալ սանդղակի`

Գումարի սահմանաչափ

Տրամադրվող պլաստիկ քարտի տեսակ

Մինչև 3.000 ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

Cirrus/Maestro կամ Visa Electron

3.000 – 15.000 ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

MasterCard Standart կամ Visa Classic

15.000 ԱՄՆ դոլարից (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

MasterCard Gold կամ Visa Gold

 

Մինչև այժմ «Թեժ Ամառ», «Ապահով», «Կայուն», «Շահավետ», «Արձակուրդային», «Վստահելի», «Anelik» ավանդատեսակներով կնքված, սակայն ժամկետը լրացած ավանդային պայմանագրերը, որոնց ավանդատուները մինչ օրս ներկայացրել են դիմում` իրենց բացակայության ժամանակ ավանդային պայմանագրի պարբերական երկարաձգման մասին, ապա այդ ավանդատուների ավանդային պայմանագրերը երկարաձգվում են տվյալ պահին Բանկում գործող «Ապահով» ավանդատեսակի համար սահմանված  պայմաններով:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)` hաշվարկված առանց եկամտահարկի 365 օր ժամկետով ՀՀ դրամով ավանդի համար`


ամսականեռամսյակայինժամկետի վերջում
ավելացման իրավունքով ներդրման դեպքում9.90%10.35%11.22%
առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպքում10.99%10.92%11.72%

          
APY.png 

որտեղ`

A- ավանդի սկզբնական գումարն է:

n- ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարն է:

N- ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարն է (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված:

Kn- ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքեր:

Dn- այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, D1 = 0:Հաճախորդին վճարվող տոկոսային եկամտի հաշվարկման օրինակներ.

Օրինակ 1. Ավելացման իրավունքով ներդրման դեպք.

Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը` 11.25% 
Տոկոսագումարի վճարումը` ժամկետի վերջում
Ավանդի ժամկետը` 365 օր
Եկամտահարկի չափը` 10%
Հաշվարկված տոկոսագումարը`       
100,000 x 11.25% : 365 x 364 = 11.219,18             
Եկամտահարկը`                
11,219.18 x 10% = 1,121.92
Ավանդատուի ստացած եկամուտը`       
10.097,26 ՀՀ դրամ 


Օրինակ 2. Առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպք.

Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ 
Տարեկան տոկոսադրույքը` 11.75% 
Տոկոսագումարի վճարումը` ժամկետի վերջում 
Ավանդի ժամկետը` 365 օր 
Եկամտահարկի չափը` 10% 
Հաշվարկված տոկոսագումարը`        
100,000 x 11.75% : 365 x 364 = 11,717.81        
Եկամտահարկը`                 
11,717.81 x 10% = 1,171.78 
Ավանդատուի ստացած եկամուտը`        
10,546.03 ՀՀ դրամ 

  «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես` avand_1.png
  Ավանդի արժութային կառուցվածքըԵթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
  թային ավանդ
  Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
  և արտարժույթով ավանդ
  Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է
  Ավանդի երաշ-
  խավորման առավելագույն չափը
  10 միլիոն ՀՀ դրամ5 միլիոն ՀՀ դրամ10 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)5 միլիոն ՀՀ դրամ
  (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

  Ավանդի տոկոսադրույք

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

  Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻՑ:


  Էջը թարմացվել է 20.01.2017թ., 09:38

  • MasterCard
   Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
  • Visa
   Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
  • Պահատեղերի վարձակալություն
   Ձեր թանկարժեք իրերի ամենաապահով վայրը:
  • Ցպահանջ
   Անելիք Բանկ ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանցից ընդունված ցպահանջ ավանդներ
  • Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
   Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում առավել հարմար պայմաններով:
  • MoneyGram
   Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 192 երկրներում առանց...
  • Arca
   Տեղական պլաստիկ քարտեր: Ստացեք կանխիկ դրամ, իրականացրեք կոմունալ և այլ վճարումներ:
  • Սպառողական
   Ցածր տոկոսադրույքով սպառողական վարկեր` գույքի գրավադրմամբ:
  • Հիփոթեքային
   Տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման նպատակով:...
  • Սակագներ
   Անելիք Բանկ ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագները:
  • Պարզ-Արագ
   ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ. Վարկեր առանց "ԵԹԵ"-ների:
  • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ
   Կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով: ...
  • Բանկային հաշիվներ
   Հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար շահավետ պայմաններով:
  • ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ
   Ձեր Սոցիալական փաթեթի հաշիվը բացեք ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ-ում և օգտվեք սոց....
  • Ուսանողական
   Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է: 
  • Էքսպրես ուսանողական
   վարկեր 24 ժամում + 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից
  • Ագրովարկեր
  • Intelexpress
   Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 90 երկրներում առանց հաշիվ...
  • Պետական աջակցության հաշիվ
   Հոգալով Ձեր երեխայի ապագայի և բարեկեցության մասին:
  • Sigue
   Sigue համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:
  • Պարզ-Արագ Ավտո
   Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի:
  • Anelik-Transfer
   Դրամական փոխանցումներ ստանալու հարմար և ժամանակակից տարբերակ:
  • Unistream
   UNISTREAM համակարգն ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ...
  • Visa Platinum
   Ձեռք բերելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող VISA...
  • Converse Transfer
   Converse Transfer հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դրամական փոխանցումներ առանց հաշվի...
  • Anelik
   Դրամական փոխանցումների համակարգ մինիմալ սակագներով` սկսած 0,5% միջնորդավճարից:
  • Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով
   Վճարային տերմինալների միջոցով բանկային և քարտային հաշիվների համալրում
  • Visa Gold Hotel Express
   Visa Gold Hotel Express - Ճամփորդի ՛ր արտոնություններով:
  • Anelik Mobile Banking հավելված
   Anelik Mobile Banking հավելվածի միջոցով  հաճախորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն
  • Ria
   Ria Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի...
  • Ռուբլի +
   Ավանդ մինչև 7.50% տարեկան տոկոսադրույքով:
  • Ապահով
   Ավանդ մինչև 12% ցանկացած պահի ավանդը ցանկացած գումարով ավելացնելու իրավունքով:
  • Moneytun
   MONEYTUN միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգ` մատչելի սակագներով իրականացվող փոխանցումներ Հայաստանից...
  • Ավտո Սպառողական
   Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:
  • Առանց գրավի
   Առանց գրավի վարկեր - Վարկ ստանալու ամենաՊԱՐԶ ու ԱՐԱԳ ուղին:
  • Տեղաբաշխման փուլում գտնվող ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսեր
  • Ադամանդի գրավով