Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Պարզ-Արագ Ավտո «ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ԱՎՏՈ» ՎԱՐԿԵՐ


ԱՌԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ,

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ: 

  car_2.jpg


  ԱՌԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ «ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ԱՎՏՈ» ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
  ՆպատակԱյլ
  Ապահովվածություն.....Ավտոմեքենա....
  ԱրժույթԱՄՆ դոլար.....Եվրո.....ՌԴ ռուբլի
  Տարեկան տոկոսադրույք17.5%16.5%14.5%
  Վարկի ժամկետը (ֆիքսված)60 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար` ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ՌԴ ռուբլի)750.000
  Վարկի առավելագույն գումար` ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ՌԴ ռուբլի)
  3.000.000

  Վարկ/գրավ (իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցությունը30 %
  Տրամադրման եղանակը
  Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
  • ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային
  ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ / ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
  Կարգավիճակ
  • ՀՀ քաղաքացի Ֆիզիկական անձ
  Տարիքային սահմանափակում
  • վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 23 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,
  Համավարկառուի առկայություն-
  Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ (դրական վարկային պատմություն)
  • գործող ժամկետանց / դասակարգված պարտավորությունների (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն) բացակայություն,
  • վարկային պատմության բացակայություն
  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
  Ապահովման միջոց
  • ամերիկյան, եվրոպական, ճապոնական, հարավ-կորեական մակնիշի, ռուսական «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենաներ (մինչև 7 նստատեղ ունեցող),
  • ռուսական (բացառությամբ «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենա) և չինական ավտոմեքենաներ (մինչև 7 նստատեղ ունեցող),
  • գյուղատնտեսական տեխնիկա
  • բեռնատար և ուղևորատար (7-ից ավել նստատեղ ունեցող) ավտոմեքենա
  Գրավատու
  • ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
   (իրավաբանական անձ գրավատուի դեպքում վերջինս պետք է ունենա ՀՀ-ում պետական գրանցում)
  Գրավի.առարկայի.գնահատումը
  • Գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից
  Գրավի առարկա հանդիսացող ավտոմեքենաների թույլատրելի առավելագույն հնության ժամկետը* դիմելու պահին
  • ամերիկյան, եվրոպական, ճապոնական, հարավ-կորեական մակնիշի, ռուսական «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենաների (մինչև 7 նստատեղ ունեցող) դեպքում` 10 տարի,
  • ռուսական (բացառությամբ «Նիվա» մակնիշի ավտոմեքենա) և չինական ավտոմեքենաների (մինչև 7 նստատեղ ունեցող) դեպքում` 2 տարի
  * Ավտոմեքենաների հնության ժամկետը հաշվելիս հաշվի է առնվում  միայն արտադրման և վարկի համար դիմելու տարեթվերը (առանց հաշվի առնելու վարկի համար դիմելու ամիսը),  օրինակ` եթե հաճախորդը դիմել է 2016թ. և որպես գրավ առաջարկում է  2007թ. արտադրված ավտոմեքենա, ապա ավտոմեքենայի հնությունը դիտարկվում է 9 տարի (2016-2007=9)` անկախ նրանից, թե հաճախորդը որ ամսին է դիմել և քանի ամիս է մնացել տարվա ավարտին: 
  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Վարկառուի/երաշխավորի դժբախտ պատահարի հետևանքով  կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից ապահովագրությունըԱռանձին դեպքերում կարող է պահանջվել Բանկի կողմից
  Գրավի առարկայի ապահովագրությունը
  ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐ
  Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը
  • 5000 ՀՀ դրամ*
  *Վերջին 5 տարվա ընթացքում վարկ/վարկային գիծ ունեցած/ունեցող ֆիզիկական անձանցից վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար չի գանձվում:
   Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը (գանձվում է վարկի գումարից վարկի տրամադրման պահին)
  • 2%, նվազագույնը՝ 20,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` հաշվարկած վարկի սկզբնական գումարի նկատմամբ0.1%
  Բանկային հաշվի բացման/փակման վճարը
  Վճարային քարտի սակագները*
  • Համաձայն Բանկում գործող սակագների՝ բացառությամբ ստորև նշվածի`
  Կանխիկացման միջնորդավճարը
  Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում0.5%
  Այլ բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում1.5%
  Քարտից քարտ փոխանցումը Բանկի, այլ բանկերի կողմից թողարկած վճարային քարտին1.5%
  Հաջորդող գրավ ձևակերպելու վճարը
  • Չի գանձվում, եթե շարժական գույքը հաջորդող գրավի կանոններով գրավադրվելու է Բանկում: Այս դեպքում գրավը պետք է բավարարի Վարկ/Գրավ հարաբերակցությանը` ներառյալ գործող վարկի մնացորդը, բացառությամբ, եթե նոր վարկը չի տրամադրվում գործող վարկը մարելու պայմանով:
  • Վարկի մնացորդի  1%, նվազագույնը 150 000 ՀՀ դրամ, եթե Բանկում գրավադրված գույքը հանդիսանալու է հաջորդող գրավի առարկա այլ կազմակերպությունում
  ՏՈՒՅԺԵՐԸ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
  Ժամկետանց վարկի նկատմամբ, օրական0.5%
  Ժամկետնանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական0.5%
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժըչի սահմանվում
  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
  Վարկի տրամադրման դրական գործոնները
  • դրական վարկային պատմությունը,
  • կայուն դրամական հոսքեր
  • գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջների
  • այլ գործոններ
  Վարկի մերժման գործոնները 
  • բացասական վարկային պատմությունը,
  • դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,
  • գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին, 
  • կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը
  • այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը
  • այլ գործոններ
  Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
  • պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
  Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ
  • 1 աշխատանքային օր
  Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
  • 15 աշխատանքային օր
  Կրկնակի որոշման կայացման միանվագ վճարը*
  • 5 000 ՀՀ դրամ
  Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետը
  • գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
  Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայրը
  • գլխամասային գրասենյակը  և  բոլոր մասնաճյուղերը
  * Կրկնակի որոշում է համարվում, եթե այն կայացվում է որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կրկնակի որոշման կայացման ժամանակ կրկին իրականացվում է հաճախորդի վարկային պատմության ուսումնասիրություն` համաձայն սույն պայմանների։

  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

  ,
  Եթե հաճախորդի տվյալները համապատասխանում են Բանկի կողմից առաջարկվող պայմաններին, ապա հաճախորդից պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  • Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթեր (անձնագիր և այլն),
  • տեղեկանք բնակավայրից բնակվողների մասին,
  • գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը,
  • գրավի գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն,
  • այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների գնացուցակը, ցանկը և ապահովագրական ընկերությունների ցանկը:  

  «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:  

  «ԱՎՏՈ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`  

  • Վարկի գումարը` 1.500.000 ՀՀ դրամ,
  • Տոկոսադրույքը` 17.5% տարեկան
  • Ժամկետը` 60 ամիս,  
  • Կանխիկացում` 0.5%,  
  • Վարկի տրամադրման պահին գանձվող միանվագ միջնորդավճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով,
  • Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` 0.1%,
  • Հայտի ուսումնասիրության վճար` 5.000  ՀՀ դրամ,   
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 22.77 %:  
  Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

  Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`

  Վարկի վաղաժամկետ մարում

  Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

  Արտարժույթի ազդեցությունը  

  Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:  

  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

  Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:


                                                                 Էջը թարմացվել է 31.03.2016թ., 11:22