Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 22.06.2017
Կանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Անկանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Քարտային:
 •  478.00, 483.00
 •  7.90, 8.30
 •  529.00, 542.00

Համակարգերով:
 • 478.50, 481.50
 •  7.97, 8.14
 • 532.00, 541.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


ՓոխարկայինԱվանդ «Փոխարկային»

մինչև 8.75%

ցանկացած.պահի

ավանդը.մեկ.այլ արժույթով.

փոխարկելու.

հնարավորությամբ:

pOXARKAJIN1.png


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
..Ժամկետը..ՀՀ դրամԱՄՆ դոլարԵվրո
ամսականժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջում
91-180 օր6.25 %6.75 %1.30 %1.80 %0.60 %0.80 %
181-270 օր7.25 %7.75 %2.30 %2.80 %1.00 %1.50 %
271-365 օր8.00 %8.50 %2.80 %3.30 %1.30 %1.80 %
366-730 օր8.25 %8.75 %3.30 %3.80 %1.80 %2.00 %
 • 731 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 50 մլն. ՀՀ դրամը, 100 հազ. ԱՄՆ դոլարը գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
 • Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 100.000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին կետով սահմանված տոկոսները ստանալու համար:
 • Փոխարկային ավանդի պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդատուն կարող է փոխարկել ներդրված ավանդի արժույթը տվյալ պահին բանկում գործող համապատասխան արժույթի փոխարժեքով, որից հետո ավանդի համար պայմանագրի գործողության ժամկետով կգործի սույն ամփոփագրի 1-ին կետով սահմանված փոխարկային ավանդի տվյալ արժույթի համար սահմանված տարեկան պարզ տոկոսադրույքը:
 • Ավանդատուն կարող է ավանդը ներդնել հօգուտ երրորդ անձի, որի կողմից ավանդը տնօրինելու իրավունքը ձեռք է բերվում վերջինիս կողմից ավանդի հետ առաջին գործարքը կատարելու, բանկին այդ իրավունքի վրա հիմնված առաջին պահանջը ներկայացնելու կամ իր մտադրությունը գրավոր հայտնելու պահից:
 • Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս, կամ ժամկետի վերջում համաձայն պայմանագրի:
 • Արտարժույթով ներդրված կամ արտարժույթի փոխարկված ավանդների տոկոսների վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով` հաշվարկված վճարման պահին Բանկում տվյալ որժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով, իսկ այդ տոկոսների կապիտալացման դեպքում` կատարվում է նշված տոկոսների փոխարկում մայր գումարի արժույթի` ՀՀ ԿԲ կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված փոխարժեքով: 
 • Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում կատարվում է ավանդի ներդրման պահից մինչև ընդհատման նախորդ օրը հաշվարկված տոկոսագումարի վերահաշվարկ և վերադարձվող գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.
1) եթե գումարը ներդրված է ՀՀ դրամով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է. 
ա) մինչև 90 օր` Բանկում գործող ՀՀ դրամով ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,
բ) 91 և ավել օր`
բ.1) վերը նշված աղյուսակում սահմանված սանդղակին համապատասխան,          եթե նշված սանդղակներով տոկոսադրույքները սահմանված են,
բ.2) Բանկում գործող ՀՀ դրամով ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով, 
       եթե նշված սանդղակներով տոկոսադրույքները սահմանված չեն

2) եթե գումարը  ներդրված է ԱՄՆ դոլարով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է`

ա) մինչև 180 օր` Բանկում գործող այդ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,
բ) 181-ից մինչև 365 օր` 2.1% տարեկան տոկոսադրույքով,
գ) 366 և ավել օր` 2.28% տարեկան տոկոսադրույքով:

3) եթե գումարը  ներդրված է ԱՄՆ դոլարով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է`

ա) մինչև 180 օր` Բանկում գործող այդ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,
բ) 181-ից մինչև 365 օր` 0.40% տարեկան տոկոսադրույքով,
գ) 366 և ավել օր` 0.80% տարեկան տոկոսադրույքով:

Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորություններ հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գերազանցելու դեպքում տարբերության չափով գանձվում է հետ վերադարձվող ավանդի գումարից, պակաս լինելու դեպքում տոկոսագումարների տարբերությունը վճարվում է ավանդատուին:

 • Ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
 • Բանկային ավանդի գումարի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներգրավելու հաջորդ օրվանից մինչև ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
 • Ավանդային պայմանագրի կնքման ժամանակ ավանդատուի գրավոր դիմումի հիման վրա ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսագումարը կարող է ավելացվել ավանդի գումարին պայմանագրով նշված տոկոսների վճարման հաճախականությամբ:
 • Ավանդատուի ցանկությամբ ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարաձգվել այդ պահին բանկում գործող տոկոսադրույքով:
 • Ավանդի ժամկետի ավարտից հետո գումարը չպահանջելու դեպքում, գումարը փոխանցվում է ավանդատուի հատուկ հաշվին ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
 • Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը բանկը չի կարող միակողմանի փոխել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
 • Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը՝ դրանք ուժի մեջ մտնելուց 1 օր առաջ www.anelik.am Բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու միջոցով:
 • Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
 • Ավանդային պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 • Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն ամիսը 1 անգամ` երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե պայմանագրով կամ օրենքով այլ ժամկետ սահմանված չէ:
 • Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության, ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների «Սակագներ»-ի):

 • «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ բոլոր ավանդատուները որպես նվեր ստանում են պլաստիկ քարտեր համաձայն հետևյալ սանդղակի`

  Գումարի սահմանաչափ

  Տրամադրվող պլաստիկ քարտի տեսակ

  Մինչև 3.000 ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

  Cirrus/Maestro կամ Visa Electron

  3.000 – 15.000 ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

  MasterCard Standart կամ Visa Classic

  15.000 ԱՄՆ դոլարից (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

  MasterCard Gold կամ Visa Gold


Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)` hաշվարկված առանց եկամտահարկի 365 օր ժամկետով ՀՀ դրամով ավանդի համար` 

1)ամենամսյա տոկոսների վճարմամբ` APY=8.30%

2)ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ` APY=8.50%:
APY=(1+r/n)n-1
որտեղ
APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,
r-ը տարեկան տոկոսադրույքն է,
n-ը տոկոսների վճարման հաճախականությունն է:

Հաճախորդին վճարվող տոկոսային եկամտի հաշվարկման օրինակ. 

Ավանդի ներդրման օրը` 14.06.2017թ.
Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը` 8.50%
Ավանդի ժամկետը` 365 օր, ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ 
Եկամտահարկի չափ` 10%
Հաշվարկված տոկոսագումարը`        
100,000 x 8.50%:365 x 364 = 8,476.71 
Եկամտահարկը`                 
8,476.71 x 10% = 847.67
Ավանդատուի ստացած եկամուտը`    
7,629.04 ՀՀ դրամ 

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես` avand_1.png
Ավանդի արժութային կառուցվածքըԵթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ
Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
և արտարժույթով ավանդ
Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է
Ավանդի երաշ-
խավորման առավելագույն չափը
10 միլիոն ՀՀ դրամ5 միլիոն ՀՀ դրամ10 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)5 միլիոն ՀՀ դրամ
(երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

Ավանդի տոկոսադրույք

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

 Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻՑ:


Էջը թարմացվել է 22.06.2017թ., 10:52

 • MasterCard
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Visa
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Պահատեղերի վարձակալություն
  Ձեր թանկարժեք իրերի ամենաապահով վայրը:
 • Ցպահանջ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանցից ընդունված ցպահանջ ավանդներ
 • Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
  Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում առավել հարմար պայմաններով:
 • MoneyGram
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 192 երկրներում առանց...
 • Arca
  Տեղական պլաստիկ քարտեր: Ստացեք կանխիկ դրամ, իրականացրեք կոմունալ և այլ վճարումներ:
 • Սպառողական
  Ցածր տոկոսադրույքով սպառողական վարկեր` գույքի գրավադրմամբ:
 • Հիփոթեքային
  Տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման նպատակով:...
 • Սակագներ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագները:
 • Պարզ-Արագ
  ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ. Վարկեր առանց "ԵԹԵ"-ների:
 • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ
  Կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով: ...
 • Բանկային հաշիվներ
  Հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար շահավետ պայմաններով:
 • ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ
  Ձեր Սոցիալական փաթեթի հաշիվը բացեք ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ-ում և օգտվեք սոց....
 • Ուսանողական
  Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է: 
 • Էքսպրես ուսանողական
  վարկեր 24 ժամում + 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից
 • Ագրովարկեր
 • Փոխարկային
  Ավանդ մինչև 8.75% ցանկացած պահին ավանդը մեկ այլ արժույթով փոխարկելու...
 • Intelexpress
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 90 երկրներում առանց հաշիվ...
 • Պետական աջակցության հաշիվ
  Հոգալով Ձեր երեխայի ապագայի և բարեկեցության մասին:
 • Sigue
  Sigue համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:
 • Պարզ-Արագ Ավտո
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի:
 • Anelik-Transfer
  Դրամական փոխանցումներ ստանալու հարմար և ժամանակակից տարբերակ:
 • Unistream
  UNISTREAM համակարգն ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ...
 • Visa Platinum
  Ձեռք բերելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող VISA...
 • Converse Transfer
  Converse Transfer հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դրամական փոխանցումներ առանց հաշվի...
 • Anelik
  Դրամական փոխանցումների համակարգ մինիմալ սակագներով` սկսած 0,5% միջնորդավճարից:
 • Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով
  Վճարային տերմինալների միջոցով բանկային և քարտային հաշիվների համալրում
 • Visa Gold Hotel Express
  Visa Gold Hotel Express - Ճամփորդի ՛ր արտոնություններով:
 • Anelik Mobile Banking հավելված
  Anelik Mobile Banking հավելվածի միջոցով  հաճախորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն
 • Ria
  Ria Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի...
 • Ռուբլի +
  Ավանդ մինչև 6.50% տարեկան տոկոսադրույքով:
 • Դիսկոնտ
  Ավանդ «Դիսկոնտ»` նույն պահին, հենց տեղում կամ Ձեր ցանկությամբ ցանկացած...
 • Moneytun
  MONEYTUN միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգ` մատչելի սակագներով իրականացվող փոխանցումներ Հայաստանից...
 • Ավտո Սպառողական
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:
 • Առանց գրավի
  Առանց գրավի վարկեր - Վարկ ստանալու ամենաՊԱՐԶ ու ԱՐԱԳ ուղին:
 • Ադամանդի գրավով
 • Առատ գնումներ
  «Երևան Սիթի» խանութների, «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների...
 • Հոգատար
 • Կենսաթոշակառուներին տրամադրվող
 • Ամառային ակցիա