Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 22.08.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  8.02, 8.20
 •  557.00, 567.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  8.02, 8.20
 •  557.00, 567.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.97, 8.27
 •  555.00, 568.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  8.03, 8.20
 • 558.00, 567.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


ՓոխարկայինԱվանդ «Փոխարկային»

մինչև 8.75%

ցանկացած.պահի

ավանդը.մեկ.այլ արժույթով.

փոխարկելու.

հնարավորությամբ:

pOXARKAJIN1.png


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
..Ժամկետը..ՀՀ դրամԱՄՆ դոլարԵվրո
ամսականժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջումամսականժամկետի վերջում
91-180 օր6.25 %6.75 %1.30 %1.80 %0.60 %0.80 %
181-270 օր7.25 %7.75 %2.30 %2.80 %1.00 %1.50 %
271-365 օր8.00 %8.50 %2.80 %3.30 %1.30 %1.80 %
366-730 օր8.25 %8.75 %3.30 %3.80 %1.80 %2.00 %
 • 731 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 50 մլն. ՀՀ դրամը, 100 հազ. ԱՄՆ դոլարը գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
 • Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 100.000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին կետով սահմանված տոկոսները ստանալու համար:
 • Փոխարկային ավանդի պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդատուն կարող է փոխարկել ներդրված ավանդի արժույթը տվյալ պահին բանկում գործող համապատասխան արժույթի փոխարժեքով, որից հետո ավանդի համար պայմանագրի գործողության ժամկետով կգործի սույն ամփոփագրի 1-ին կետով սահմանված փոխարկային ավանդի տվյալ արժույթի համար սահմանված տարեկան պարզ տոկոսադրույքը:
 • Ավանդատուն կարող է ավանդը ներդնել հօգուտ երրորդ անձի, որի կողմից ավանդը տնօրինելու իրավունքը ձեռք է բերվում վերջինիս կողմից ավանդի հետ առաջին գործարքը կատարելու, բանկին այդ իրավունքի վրա հիմնված առաջին պահանջը ներկայացնելու կամ իր մտադրությունը գրավոր հայտնելու պահից:
 • Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս, կամ ժամկետի վերջում համաձայն պայմանագրի:
 • Արտարժույթով ներդրված կամ արտարժույթի փոխարկված ավանդների տոկոսների վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով` հաշվարկված վճարման պահին Բանկում տվյալ որժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով, իսկ այդ տոկոսների կապիտալացման դեպքում` կատարվում է նշված տոկոսների փոխարկում մայր գումարի արժույթի` ՀՀ ԿԲ կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված փոխարժեքով: 
 • Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում կատարվում է ավանդի ներդրման պահից մինչև ընդհատման նախորդ օրը հաշվարկված տոկոսագումարի վերահաշվարկ և վերադարձվող գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ.
1) եթե գումարը ներդրված է ՀՀ դրամով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է. 
ա) մինչև 90 օր` Բանկում գործող ՀՀ դրամով ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,
բ) 91 և ավել օր`
բ.1) վերը նշված աղյուսակում սահմանված սանդղակին համապատասխան,          եթե նշված սանդղակներով տոկոսադրույքները սահմանված են,
բ.2) Բանկում գործող ՀՀ դրամով ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով, 
       եթե նշված սանդղակներով տոկոսադրույքները սահմանված չեն

2) եթե գումարը  ներդրված է ԱՄՆ դոլարով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է`

ա) մինչև 180 օր` Բանկում գործող այդ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,
բ) 181-ից մինչև 365 օր` 2.1% տարեկան տոկոսադրույքով,
գ) 366 և ավել օր` 2.28% տարեկան տոկոսադրույքով:

3) եթե գումարը  ներդրված է ԱՄՆ դոլարով, և պայմանագրի կնքման (վերակնքման) պահից անցել է`

ա) մինչև 180 օր` Բանկում գործող այդ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով,
բ) 181-ից մինչև 365 օր` 0.40% տարեկան տոկոսադրույքով,
գ) 366 և ավել օր` 0.80% տարեկան տոկոսադրույքով:

Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորություններ հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գերազանցելու դեպքում տարբերության չափով գանձվում է հետ վերադարձվող ավանդի գումարից, պակաս լինելու դեպքում տոկոսագումարների տարբերությունը վճարվում է ավանդատուին:

 • Ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
 • Բանկային ավանդի գումարի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներգրավելու հաջորդ օրվանից մինչև ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
 • Ավանդային պայմանագրի կնքման ժամանակ ավանդատուի գրավոր դիմումի հիման վրա ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսագումարը կարող է ավելացվել ավանդի գումարին պայմանագրով նշված տոկոսների վճարման հաճախականությամբ:
 • Ավանդատուի ցանկությամբ ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարաձգվել այդ պահին բանկում գործող տոկոսադրույքով:
 • Ավանդի ժամկետի ավարտից հետո գումարը չպահանջելու դեպքում, գումարը փոխանցվում է ավանդատուի հատուկ հաշվին ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
 • Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը բանկը չի կարող միակողմանի փոխել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
 • Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը՝ դրանք ուժի մեջ մտնելուց 1 օր առաջ www.anelik.am Բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու միջոցով:
 • Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
 • Ավանդային պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 • Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն ամիսը 1 անգամ` երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե պայմանագրով կամ օրենքով այլ ժամկետ սահմանված չէ:
 • Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության, ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների «Սակագներ»-ի):

 • «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ բոլոր ավանդատուները որպես նվեր ստանում են պլաստիկ քարտեր համաձայն հետևյալ սանդղակի`

  Գումարի սահմանաչափ

  Տրամադրվող պլաստիկ քարտի տեսակ

  Մինչև 3.000 ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

  Cirrus/Maestro կամ Visa Electron

  3.000 – 15.000 ԱՄՆ դոլար (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

  MasterCard Standart կամ Visa Classic

  15.000 ԱՄՆ դոլարից (կամ համարժեք ՀՀ դրամ / եվրո / ռուբլի)

  MasterCard Gold կամ Visa Gold


Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)` hաշվարկված առանց եկամտահարկի 365 օր ժամկետով ՀՀ դրամով ավանդի համար` 

1)ամենամսյա տոկոսների վճարմամբ` APY=8.30%

2)ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ` APY=8.50%:
APY=(1+r/n)n-1
որտեղ
APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,
r-ը տարեկան տոկոսադրույքն է,
n-ը տոկոսների վճարման հաճախականությունն է:

Հաճախորդին վճարվող տոկոսային եկամտի հաշվարկման օրինակ. 

Ավանդի ներդրման օրը` 14.06.2017թ.
Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը` 8.50%
Ավանդի ժամկետը` 365 օր, ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ 
Եկամտահարկի չափ` 10%
Հաշվարկված տոկոսագումարը`        
100,000 x 8.50%:365 x 364 = 8,476.71 
Եկամտահարկը`                 
8,476.71 x 10% = 847.67
Ավանդատուի ստացած եկամուտը`    
7,629.04 ՀՀ դրամ 

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես` avand_1.png
Ավանդի արժութային կառուցվածքըԵթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ
Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
և արտարժույթով ավանդ
Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է
Ավանդի երաշ-
խավորման առավելագույն չափը
10 միլիոն ՀՀ դրամ5 միլիոն ՀՀ դրամ10 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)5 միլիոն ՀՀ դրամ
(երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

Ավանդի տոկոսադրույք

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

 Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻՑ:


Էջը թարմացվել է 22.06.2017թ., 10:52