Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Ագրովարկեր«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է հատուկ գյուղատնտեսության համար սահմանված վարկեր:1111.jpg


«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն տրամադրում է գյուղատնտեսական վարկեր բոլոր այն ֆիզիկական անձանց, որոնք զբաղվում են կամ նախատեսում են զբաղվել գյուղատնտեսական արտադրությամբ կամ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակմամբ:

Վարկերը տրամադրվում են հետևյալ եղանակներով`


1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
2.
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ
3.
ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ


ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ


Ընդհանուր Դրույթներ
Վարկառու կարող է լինել
 • 21 տարին լրացած, ՀՀ-ում հաշվառված /բացառությամբ ժամանակավոր հաշվառված/ ֆիզիկական անձը, որի տարիքը մինչև վարկի մարումը չի գերազանցում 65 տարին
Վարկի տրամադրման արժույթը
 • ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի տրամադրման եղանակը
 • անկանխիկ
Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը
 • 60%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը
 • 21%-24%` ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում (կախված վարկարժանության գնահատականից)
 • սկսած 15%-18%` ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում (կախված վարկարժանության գնահատականից)
Վարկի նվազագույն գումարը
 • չի սահմանվում
Վարկի առավելագույն գումարը
 • ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում` 20 մլն ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում` 100,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն ժամկետը
 • ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում` 60 ամիս
 • ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում` 84 ամիս
Վարկի նվազագույն ժամկետը
 • չի սահմանվում
Վարկի ձևակերպման վայրը
 • գրավի առարկայի գտնվելու վայրի կամ հաճախորդի գրանցման վայրի մոտակա մասնաճյուղը
Մարումները
Վարկերի և դրա տոկոսների մարումները
 • վարկի և դրա տոկոսների հանրագումարի հավասարաչափ ամենամսյա մարում /վարկային գծերի դեպքում` նվազեցում/
Վարկի գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
 • չի սահմանվում
Ապահովությունը
Գրավի առարկա
 • Գրավ կարող է հանդիսանալ բնակելի, առևտրային և արտադրական նշանակության ՀՀ-ում գտնվող անշարժ գույքը:
Գրավատու կարող է լինել
 • վարկառուն,
 • ցանկացած 3-րդ անձ
Գրավի առարկայի գնահատումը
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
 • չի պահանջվում
Պարտադիր վճարները
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը
 • մինչև 4 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում` 5,000 ՀՀ դրամ
 • 4 մլն-ից ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում` 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման/սպասարկման վճարը (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)
 • 60,000 ՀՀ դրամ` մինչև 2 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում
 • 80,000 ՀՀ դրամ` 2 - 4 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում
 • 100,000 ՀՀ դրամ` 4 մլն-ից ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում
Վարկի գումարի կանխիկացման վճարը
Տույժերը, տուգանքները
Ժամկետանց տոկոսագումարների տույժը0.3%` օրական
Ժամկետանց վարկի գումարի տարեկան տոկոսադրույքը30%
Վարկի գումարն ամբողջությամբ կամ մասնակի ժամկետից շուտ մարելու դեպքումվաղաժամկետ մարվող վարկի գումարի 1%-ը / կիրառվում է միայն 10 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարը գերազանցող գումարի դեպքում/:
Վարկային հայտի որոշման կայացոմը
Որոշման կայացման ժամկետը պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 18 աշխատանքային ժամ
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը
 • 1 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետը
 • 1 աշխատանքային օր` գրավի պայմանագրինոտարական վավերացումից և գրավի իրավունքի պետական գրանցումից հետո:
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ
 • 15 աշխատանքային օր
Այլ պայմաններ
Բանկային հաշվի բացման կամ փակման վճար
 • պահանջվում է համաձայն բանկում գործող սակագների
Վարկի կրկին հաստատման վճարը
 • չի գանձվում, եթե որոշումն ընդունելուց մինչև ձևակերպումն անցել է 15 աշխատանքային օր,
 • 5,000 ՀՀ դրամ, եթե որոշումն ընդունելուց մինչև վարկի ձևակերպումն անցել է 15 աշխատանքային օր

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
,
Եթե հաճախորդի տվյալները համապատասխանում են Բանկի կողմից առաջարկվող պայմաններին, ապա հաճախորդից պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
 • Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթեր (անձնագիր և այլն),
 • գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը,
 • գրավի գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն,
 • գյուղատնտեսական գործունեությունը հիմնավորող փաստաթուղթ /գյուղական տարածքում հաճախորդի գրանցումը, կամ հաճախորդին սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղտեխնիկայի գրանցման  փաստաթուղթը, կամ հաճախորդին սեփականության իրավունքով պատկանող    գյուղատնտեսական  նշանակության հողատարածքի գրանցման վկայականը, կամ գյուղատնտեսական  գործունեություն իրականացնելու մասին գյուղական համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը/
 • այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ.
 • տեղեկանք անշարժ գույքի պետական կադաստրից անշարժ գույքի նկատմամբ սահմանափակումների մասին և սեփականության վկայականի հիմքերը,
 • գրավի գնահատման ակտը,
 • այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
Անելիք Բանկ ՓԲԸ հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների գնացուցակը, ցանկը և ապահովագրական ընկերությունների ցանկը: 

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:  

«Անշարժ գույքի գրավադրմամբ» գյուղատնտեսական վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`
 • Վարկի գումարը` 10,000,000 ՀՀ դրամ
 • Տոկոսադրույքը` 15% տարեկան,
 • Ժամկետը` 60 ամիս,   
 • Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար` 10,000 ՀՀ դրամ, 
 • Վարկի տրամադրման պահին գանձվող միանվագ միջնորդավճար` 100,000 ՀՀ դրամ,
 • Հաշվի բացում` 0 ՀՀ դրամ,   
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 16.73%:  
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

Ընդհանուր Դրույթներ
Վարկի տրամադրման արժույթը
 • ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով
Վարկի առավելագույն գումարը
 • 2 մլն ՀՀ դրամ կամ 5,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազագույն գումարը
 • սահմանված չէ
Վարկի առավելագույն ժամկետը
 • 36 ամիս
Վարկի նվազագույն ժամկետը
 • սահմանված չէ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը
 • ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում` սկսած 22%-ից
 • ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում` սկսած 16%-ից
Վարկի և դրա տոկոսների մարումները 
 • վարկի և տոկոսագումարի մարումներն իրականացվում են ամենամսյա վճարումների միջոցով` անուիտետային կամ անհավասարաչափ մարումների ժամանակացույցով սահմանված գումարների չափով` կախված վարկառուի եկամուտների սեզոնայնությունից:
Վարկառուի /երաշխավորի/ կարգավիճակը
 • ՀՀ-ում հաշվառված /բացառությամբ ժամանակավոր հաշվառված/ անձ
Վարկառուի /երաշխավորի/ տարիքը
 • մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարին
Վարկային/ հայտի ուսումնասիրության վճարը
 • 1000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը
 • մինչև 1 մլն ՀՀ դրամ վարկի դեպքում` 30,000 ՀՀ դրամ
 • 1-2 մլն ՀՀ դրամ վարկի դեպքում` 60,000 ՀՀ դրամ
 • մինչև 2,500 ՄԱՆ դոլար վարկի դեպքում` 30,000 ՀՀ դրամ
 • 2,501-5,000 ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում` 60,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակը
 • անկանխիկ
Հաշվի բացում և սպասարկում
Վարկի գումարի կանխիկացման վճարը
Ժամկետանց տոկոսագումարների տույժը0.3%` օրական
Ժամկետանց վարկի գումարի տարեկան տոկոսադրույքը30%
Վարկի գումարն ամբողջությամբ կամ մասնակի ժամկետից շուտ մարելու դեպքումտույժեր չեն սահմանվում
Որոշման կայացման ժամկետըպահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 18 աշխատանքային ժամ
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը
 • 1 աշխատանքային օր

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
 • Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթեր (անձնագիր և այլն),
 • Երաշխավորի անձը հաստատող փաստաթղթեր (անձնագիր և այլն),
 • Գյուղատնտեսական գործունեությունը հիմնավորող փաստաթուղթ /գյուղական տարածքում հաճախորդի գրանցումը, կամ հաճախորդին սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղտեխնիկայի գրանցման  փաստաթուղթը, կամ հաճախորդին սեփականության իրավունքով պատկանող    գյուղատնտեսական  նշանակության հողատարածքի գրանցման վկայականը, կամ գյուղատնտեսական  գործունեություն իրականացնելու մասին գյուղական համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը/ ,
 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

«Երաշխավորությամբ տրամադրվող» գյուղատնտեսական վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`
 • Վարկի գումարը` 2.000.000ՀՀ դրամ,   
 • Տոկոսադրույքը` 16% տարեկան,
 • Ժամկետը` 36 ամիս,   
 • Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար` 1,000 ՀՀ դրամ, 
 • Վարկի տրամադրման պահին գանձվող միանվագ միջնորդավճար` 60.000 ՀՀ դրամ,
 • Հաշվի բացում` 2000 ՀՀ դրամ,   
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 27.58%: 


ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

Ընդհանուր Դրույթներ
Վարկի նպատակըՀՀ կամ ԼՂՀ տարածքում գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկակն անձանց և Ա/Ձ վարկավորում:
Վարկի տրամադրման արժույթը
 • ԱՄՆ դոլարով
Վարկի առավելագույն գումարը
 • 5,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազագույն գումարը
 • 100 ԱՄՆ դոլար
Վարկի առավելագույն ժամկետը
 • 12 ամիս
Վարկի նվազագույն ժամկետը
 • սահմանված չէ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը
 • 13%
Տոկոսագումարների վճարումը
 • վարկի տրամադրման պահին
 • ամսական
 • եռամսյակային
Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը
 • 100%` տոկոսագումարների ամսական և եռամսյակային վճարման դեպքում
 • 110%` տոկոսագումարները վարկի տրամադրման պահին վճարելու դեպքում
Վարկային պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման /պայմանագրի վերակնքման/ վճարը Վարկի գումարի 0.3% +
 • 100-1,000 ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում` 1,000 ՀՀ դրամ
 • 1,001-2,000 ԱՄՆ դոլար վարկի դեպքում` 2,000 ՀՀ դրամ
 • 2,000 ԱՄՆ դոլարից ավել վարկի դեպքում` 5,000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել քան 15,000 ՀՀ դրամը
Վարկային պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման /պայմանագրի վերակնքման/ պայմանը
 • վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների պատշաճ կատարում` ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն
Վարկի և տոկոսագումարների վճարման ժամկետանցման դեպքում կիրառվող տուգանային դրույքները
 • 0.2%

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Եթե հաճախորդի տվյալները համապատասխանում են Բանկի կողմից առաջարկվող պայմաններին, ապա հաճախորդից պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
 • Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթեր (անձնագիր և այլն),
 • Գյուղատնտեսական գործունեությունը հիմնավորող փաստաթուղթ /գյուղական տարածքում հաճախորդի գրանցումը, կամ հաճախորդին սեփականության իրավունքով պատկանող գյուղտեխնիկայի գրանցման  փաստաթուղթը, կամ հաճախորդին սեփականության իրավունքով պատկանող    գյուղատնտեսական  նշանակության հողատարածքի գրանցման վկայականը, կամ գյուղատնտեսական  գործունեություն իրականացնելու մասին գյուղական համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը/ ,
 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Գյուղատնտեսության համար սահմանված վարկերի մերժման հիմք կարող է հանդիսանալ`
 • Վարկարժանության/Վարկունակության բացասական գնահատականը,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
 • Առկա են կասկածներ, որ վարկի գումարն օգտագործվելու է վարկատեսակի տրամադրման պայմաններով նախատեսված նպատակներից այլ նպատակներով, 
 • Այլ հիմքեր:

«Ոսկու գրավով ապահովված» գյուղատնտեսական վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`
 • Վարկի գումարը` 5.000 ԱՄՆ դոլար,   
 • Տոկոսադրույքը` 13% տարեկան,
 • Ժամկետը` 12 ամիս,   
 • Հաշվի բացում` 0 ՀՀ դրամ,   
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 13,73 %: 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`


Արտարժույթի ազդեցությունը
 

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:  

Հայտի մերժում  

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):  

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:


                                                               Էջը թարմացվել է 14.03.2017թ., 18:36