Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Էքսպրես ուսանողականԷՔՍՊՐԵՍ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ-


usanox.jpg


ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՁԵՌՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼ ԲԱՑԱՌԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ՎԱՐԿ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
 • Վարկի առավելագույն գումարը` ուսանողի 1 ուսումնական տարվա վարձի չափով,
 • վարկի նվազագույն գումար և ժամկետ սահմանված չէ,
 • վարկի առավելագույն ժամկետը` 12 ամիս,
 • Վարկի և տոկոսագումարի մարումները իրականացվում են ամենամսյա վճարումների միջոցով` անուիտետային եղանակով կամ անհավասարաչափ վճարումներով,
 • վարկի տարեկան տոկոսադրույքը` 18.9%: Վարկը կրկնակի անգամ ստանալիս 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից` 16,25% /եթե նախորդ վարկը մարելիս ուշացումներ չեն եղել /,
 • ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ*, եթե.   
- Վարկառուն չունի ժամկետանց պարտավորություններ, վարկառուի նախկինում ունեցած ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում նախորդ 2 տարվա ընթացքում հաջորդական` 5 օրը և կուտակային` 15 օրը:
- Վարկառուի գործող վարկերի ընդհանուր մնացորդը չի գերազանցում 1.5 մլն. ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթ,
- Վարկառուն ապահովված է աշխատանքով, որը հավաստվում է աշխատանքի վայրից համապատասխան տեղեկանքով և միաժամանակ հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր կամ համասեփականատեր:
*եթե վարկառուն չի համապատասխանում վերը բերված պայմաններին` կարող է պահանջվել առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն /ընդ որում երաշխավորը կարող է լինել Ուսանողի ընտանիքի անդամը/,
 • հաշվի սպասարկման վճար` տրամադրված վարկի գումարից 0,14 % /ամսական,
 • վարկի տրամադրման պահին գանձվող միանվագ միջնորդավճար` ամբողջ վարկի գումարից 2 %,
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ` 2 աշխատանքային օր:
 • Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ` որոշումը կայացնելու օրը:
 • Վարկը տրամադրելու մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ` 1 աշխատանքային օր:
 • Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ` 15 աշխատանքային օր:
Որպես վարկառու կարող է հանդիսանալ Ուսանողը, եթե լրացել է նրա 18 տարին, կամ Ուսանողի ընտանիքի անդամը:

Ուսանողական վարկի տրամադրման համար հաճախորդը պետք է Բանկ ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.

 • անձնագիր, սոցիալական քարտ,
 • ուսումնական հաստատությունից Ուսանողի ուսման վարձի վճարումն իրականացնելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթուղթ (հաշիվ-ապրանքագիր կամ փոխանցման հաշիվ և այլն);
 • տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ նշվում է վերջին 6 ամսվա ընթացքում փաստացի ստացված ամսական աշխատավարձը, զբաղեցրած պաշտոնը, կազմակերպության հասցեն և հեռախոսահամարը և/կամ գույքի սեփականությունը հաստատող փաստաթուղթ,
 • մեկ անձի երաշխավորություն (երաշխավորողը պետք է ապահովված լինի աշխատանքով, որը հավաստվում է աշխատանքի վայրից համապատասխան տեղեկանքով և/կամ հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր կամ համասեփականատեր, երաշխավորող կարող է լինել նաև Ուսանողի ընտանիքի անդամը),
 • ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
«Էքսպրես ուսանողական վարկեր»-ը վարկերը տրամադրվում են «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ գլխամասային բանկում և բոլոր մասնաճյուղերում:

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ

Վարկի գումարի մեծությունը

200.000

300.000

400.000

500.000

Ամսական վճարումը 12 ամիս ժամկետով վարկի դեպքում /ՀՀ դրամ/

18.452

27.679

36.905

46.131

Ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ - 0,1 %/օրական` ժամկետանց պարտքի (վարկ, տոկոսագումար) նկատմամբ :

«ԷՔՍՊՐԵՍ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ»  ՎԱՐԿԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Էքսպրես ուսանողական վարկերի հաստատման հիմքերն են.


1. Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը,
2. Դրական վարկային պատմություն`
 • Ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն,
 • Նախորդ 2 տարվա ընթացքում ժամկետանց պարտավորության օրերի քանակը չպետք է գերազանցի հաջորդական 5 օրը,
 • Նախորդ 2 տարվա ընթացքում ժամկետանց պարտավորության օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 15 օրը,
3. Վարկային բեռի ընդունելի մեծությունը,
4. Անհրաժեշտության դեպքում երաշխավորի առկայություն,
5. Վարկառուն պետք է ապահովված լինի աշխատանքով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Վարկի մերժման հիմք կարող է հանդիսանալ`
 • Վարկարժանության/Վարկունակության բացասական գնահատականը,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
 • Առկա են կասկածներ, որ վարկի գումարն օգտագործվելու է վարկատեսակի տրամադրման պայմաններով նախատեսված նպատակներից այլ նպատակներով, 
 • Այլ հիմքեր:

Եթե Դուք ցանկանում եք վարկ ստանալ ավելի ցածր տոկոսադրույքով` 12% և կարող եք ներկայացնել 2 երաշխավոր, կարող եք օգտվել «ուսանողական» վարկատեսակից: 

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ`  վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:

« Ուսանողական » վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

 • Վարկի գումարը` 400.000 ՀՀ դրամ,
 •  Տոկոսադրույքը` 18.9% տարեկան,
 • Ժամկետը` 12 ամիս,
 •  Հաշվի բացման վճար` 2000 ՀՀ դրամ,   
 • Վարկի տրամադրման պահին գանձվող միանվագ իջնորդավճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2 %-ի չափով,
 • Անուիտետատային վճարումներ,
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 29.31 %:

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`
ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ:

Վարկի ընթացքում գրավի առարկային գրավադրումից հանելու կամ փոխարինելու համար գանձվում է միջնորդավճար` 8000 ՀՀ դրամ:

Վարկային պարտավորությունները խախտելու դեպքում վարկառուները բանավոր և գրավոր նախազգուշացվում են, այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, դատական կարգով կատարվում է վարկի պարտքի բռնագանձում` այն տարածելով գրավադրված գույքի վրա, իսկ վերջին անբավարարության դեպքում` նաև վարկառուի այլ գույքի վրա:Դատարանի վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում կատարվում է գույքի հարկադիր առգրավում և իրացում:

Համաձայն գրավի պայմանագրի պահանջի, հնարավոր է նաև արտադատարանական կարգով գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցում բանկին:

Վարկերի տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի տոկոսադրույքները կիրառվում են մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ: Վարկերի տոկոսների մարումները կատարվում են ամսական կտրվածքով: Վարկերի մայր գումարի մարումների դեպքում, կախված եկումուտների ստացման յուրահատկությունից հնարավոր է սահմանել անհավասարաչափ բաշխված մարումների գրաֆիկ:

Տույժերի չափերը

Ժամկետանց պարտքի (վարկ և վարկի տոկոսագումար) դեպքում վարկառուն, յուրաքանչյուր կետանցի օրվա համար վճարում է տուժանք, այդ պարտքի գումարի 0.1-0.2%-ի չափով, իսկ վարկային պայմանագրի դադարեցման դեպքում` դադարեցման օրվանից մինչև պարտքի վերադարձնելու օրը վճարում է այդ պարտքի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսներ` տվյալ օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքով:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Էջը թարմացվել է 14.03.2017թ., 15:44