Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Ուսանողականstudent loan small.png

«ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ»

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն ուսանողներին է առաջարկում ուսման վարկավորման պետական նոր ծրագիր` 10% տոկոսադրույքով, 10 տարի մարման ժամկետով, 2 երաշխավորով

Ուսումնառության ընթացքում վարկառուները մարում են միայն տոկոսները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ: 

 ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ*

Ուսման վարկեր տրամադրում է միայն ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ այն ֆիզիկական անձանց, որոնք հանդիսանում են կից ներկայացվող ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1-ում և ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2-ում նշված պետական և պետական հավատարմագրություն ունեցող ԲՈՒՀ-երի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներ.

Վարկի նպատակըուսման վարձի վճարում
Վարկի տրամադրման եղանակըանկանխիկ, փոխանցվում է ԲՈՒՀ-ի բանկային հաշվին
Վարկի առավելագույն գումարը 1 800 000 ՀՀ դրամ` ուսումնառության ամբողջ ընթացքում առավելագույնը 4 մասնաբաժնով, ընդ որում յուրաքանչյուր մասնաբաժնի գումարը ոչ ավել, քան 450 000 ՀՀ դրամ` կախված ուսման վարձի չափից
վարկի նվազագույն գումար
սահմանված չէ
վարկի նվազագույն ժամկետ
սահմանված չէ
վարկի առավելագույն ժամկետը120 ամիս ժամկետով, որից ուսումնառության ընթացքում կարող են մարվել միայն տոկոսներ /առավելագույն 4 տարի/, իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարել վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ
վարկի տարեկան տոկոսադրույքը12%որից պետությունը բոլոր շահառուների համար սուբսիդավորում է 2 %, իսկ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար` 3%-ը:  
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ    ամսական անուիտետային վճարներ
վարկի ապահովվածությունառնվազն երկու երաշխավոր /ընդ որում երաշխավորներից մեկը պետք է լինի վարկառուի ծնողը կամ խնամակալը/
վարկառուն վարկը տրամադրելու պահին չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ
վարկի վաղաժամ մարումների համար տույժեր չեն սահմանվում
հաշվի սպասարկման վճարչկա
վարկի տրամադրման համար միջնորդավճարչկա
ժամկետանց պարտքի /վարկ և տոկոսագումար/ դեպքում Վարկառուն յուրաքանչյուր կետանց ժամկետանց պարտքի համար վճարում է տուժանք` այդ պարտքի գումարի 0.3 /զրո ամբողջ երեք տասնորդական/  տոկոսի չափով
պայմանագրի դադարեցման /լուծման/ դեպքում դադարեցման օրվանից մինչև պարտքի վերադարձնելու օրը վճարում է այդ պարտքի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսներ` տվյալ օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքով:

Ուսանողական վարկի տրամադրման համար հաճախորդը պետք է Բանկ ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.
 • անձնագիր, սոցիալական քարտ,
 • ուսումնական հաստատությունից Ուսանողի ուսման վարձի վճարումն իրականացնելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթուղթ (հաշիվ-ապրանքագիր կամ փոխանցման հաշիվ և այլն);
 • Տեղեկանք ԲՈՒՀ-ից, որտեղ պետք է նշվեն`  ուսանողի ֆակուլտետը, կուրսը և ուս. տարվա վարձի չափը (տվյալ ուս. տարվա մնացորդային գումարի չափը), ԲՈւՀ-ի բանկային հաշվի համար, ուսանողի ուսումնառության ավարտի տարին և ամիսը, ընդ որում, գերազանց ուսումնառության դեպքում նաև պետք է նշում լինի նախորդ ուս.տարվա/կիսամյակի ընթացքում տվյալ ուսանողի գերազանցության վերաբերյալ:
 • տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ նշվում է վերջին 6 ամսվա ընթացքում փաստացի ստացված ամսական աշխատավարձը, զբաղեցրած պաշտոնը, կազմակերպության հասցեն և հեռախոսահամարը և/կամ գույքի սեփականությունը հաստատող փաստաթուղթ, 
 • առնվազն երկու անձի երաշխավորություն (ընդ որում երաշխավորներից մեկը պետք է լինի վարկառուի ծնողը կամ խնամակալը, երաշխավորողը պետք է ապահովված լինի աշխատանքով, որը հավաստվում է աշխատանքի վայրից համապատասխան տեղեկանքով և/կամ հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր կամ համասեփականատեր), 
 • ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր: 
«ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ»  ՎԱՐԿԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

«Ուսանողական» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`                                                                                                  
 •  Վարկի գումար 1.800.000     
 •  Տարեկան տոկոսադրույք` 12%        
 • Վերաֆինանսավորում` 2% 
 • Ժամկետ` 120 ամիս           
 • Հաշվի սպասարկման վճար 0%       
 • Վարկի տրամադրման համար միջնորդավճար 0%
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 12.68%:

Ուսանողական վարկերի հաստատման հիմքերն են.

1. Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը,
2. Դրական վարկային պատմություն`
 • Ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն,
3. Երաշխավորի առկայություն, որը բավարարում է սահմանված պահանջներին,


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Վարկի մերժման հիմք կարող է հանդիսանալ`
 • Վարկարժանության/Վարկունակության բացասական գնահատականը,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
 • Առկա են կասկածներ, որ վարկի գումարն օգտագործվելու է վարկատեսակի տրամադրման պայմաններով նախատեսված նպատակներից այլ նպատակներով, 
 • Այլ հիմքեր:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ` 2 աշխատանքային օր:
Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ` որոշումը կայացնելու օրը:
Վարկը տրամադրելու մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ` 1 աշխատանքային օր:
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ` 15 աշխատանքային օր:

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է վարկ ստանալ ավելի արագ - 24 ժամում, նույնիսկ առանց երաշխավորի, կարող եք օգտվել «Էքսպրես ուսանողական» վարկատեսակից:

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:  

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Էջը թարմացվել է 14.03.2017թ., 18:34