Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Բանկային հաշիվներՏեղեկատվական
ամփոփագիր

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ
Գլխամասային Բանկի և Բանկի մասնաճյուղերի
կողմից բացված Բանկային հաշիվների

accounts.jpg

Բանկային հաշվի միջոցով Դուք կարող եք`

 • Ստանալ հաշվին դրամական փոխանցումներ, ինչպես նաև աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ և այլ վճարներ
 • Իրականացնել կանխիկ գործառույթներ
 • Իրականացնել կոմունալ և այլ ծառայությունների դիմաց վճարումներ
 • Իրականացնել փոխանցումներ Հայաստանի տարածքում և արտերկիր
 • Գնել և վաճառել արտարժույթ
 • Հարկեր վճարել և իրականացնել այլ վճարումներ

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում կարող են բացվել բանկային հաշիվներ ՀՀ դրամով, ՌԴ ռուբլիով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով:
Բանկային հաշիվների համար տարեկան տոկոսադրույքը հավասար է 0% (տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%):
Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդ չի սահմանվում:
Բանկային հաշվի բացման համար գործում է միանվագ սակագին 2000 ՀՀ դրամի չափով` ֆիզիկական անձանց համար և 3000 ՀՀ դրամի չափով` իրավաբանական անձանց համար:
Բանկային հաշիվների բացման, վարման և դրամարկղային սպասարկման վերաբերյալ կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են համապատասխան պայմանագրով:
Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել բանկային հաշիվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող պարզ տոկոսադրույքի չափը` դրանք ուժի մեջ մտնելուց 15 օր առաջ տեղեկացնելով հաշվետիրոջը:
Հաշվետիրոջ կողմից հաշվով գործառնություններ չկատարելու դեպքում հաշվի պահպանման համար վճարներ չեն գանձվում:
Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրումը կատարվում է ոչ ուշ, քան Հաճախորդի կողմից համապատասխան վճարման հանձնարարականը Բանկ ներկայացնելու հաջորդ բանկային օրը:
Հաճախորդի հաշվին ուղղված միջոցները մուտքագրվում են Հաճախորդի հաշվին, ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթուղթը Բանկ մուտք լինելու հաջորդ բանկային օրը:
Բանկային հաշիվը հաճախորդի դիմումով փակվում է ցանկացած ժամանակ:
Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են` ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության, ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն բանկի գործող  «Սակագներ»-ի):
Բանկային հաշիվը (բացառությամբ քարտային հաշիվների, որոնք փակվում են միայն հաճախորդի դիմումի համաձայն) առանց հաճախորդի դիմումի փակվում է Բանկի կողմից, եթե մեկ տարվա ընթացքում տվյալ հաշվով գործառնություններ չեն կատարվել և որոնք չունեն դրամական մնացորդ:
Բանկայն հաշվի պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով:

Ուշադրություն:
 • Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով (ՙֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), կամ առևտրային արբիտրաժում (ՙԱռևտրային արբիտրաժի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով):
 • Բանկային հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
 • Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ բանկային հաշիվների բացման, փակման, սպասարկման և լուծման ընթացակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` Բանկային հաշիվների բացման, փակման, սպասարկման և լուծման ընթացակարգին:


«Անելիք Բանկ»  ՓԲԸ-ում ՀՀ դրամով և արտարժույթով բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմաններ 


  Անելիք Բանկ ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես` avand_1.png
  Ավանդի արժութային կառուցվածքըԵթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
  թային ավանդ
  Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
  և արտարժույթով ավանդ
  Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է
  Ավանդի երաշ-
  խավորման առավելագույն չափը
  10 միլիոն ՀՀ դրամ5 միլիոն ՀՀ դրամ10 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)5 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)
Բանկային հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

- Անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը), հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD),

- *անհատ ձեռնարկատերի գրանցման վկայականը,

- հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության դեպքում),

- անհատ ձեռնարկատերի գրանցման վկայականի պատճեն (առկայության դեպքում),

- փոխկապակցված անձինք համաձայն ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականությամբ սահմանված դեպքերում:

 


Էջը թարմացվել է`19.05.2016թ., 11:29