Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


ՍպառողականՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ ԵՎ ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ  
  mortgage.jpgԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ «ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ» ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ՆպատակԱյլ
Ապահովվածություն..............................Անշարժ գույք..............................
Արժույթ
ՀՀ դրամ.....ԱՄՆ դոլար.....Եվրո
Տարեկան տոկոսադրույքմինչև 48 ամիս մարման ժամկետ17%12.7%12%
48-72 ամիս մարման ժամկետ18.2%14.2%13.2%
72 և ավել ամիս մարման ժամկետ19.5%15.5%14.5%
Վարկի նվազագույն ժամկետՉի սահմանվում
Վարկի առավելագույն ժամկետ120 ամիս
Վարկի նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ  համարժեք ԱՄՆ դոլար, Եվրո) 1.000.000
Վարկի առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար, Եվրո)
ՀՀ դրամի դեպքում`
 • 20.000.000
ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի դեպքում`
 • 125.000.000

Վարկ/գրավ (իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցությունը
ՀՀ դրամի դեպքում`
 • 50%
ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի դեպքում`
 • 60%
Տրամադրման եղանակը ՀՀ դրամի դեպքում`
 • կանխիկ
ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի դեպքում`
Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
 • ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային
* Առանձին հողատարածք կարող է ընդունվել միայն, եթե վերջինս գտնվում է Գոտի 1-ում` համաձայն հավելված 1.1:
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ / ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
Կարգավիճակ
 • ՀՀ քաղաքացի Ֆիզիկական անձ
Տարիքային սահմանափակում
 • վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 23 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,
Համավարկառուի առկայությունթույլատրվում է
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ (դրական վարկային պատմություն)
 • գործող ժամկետանց / դասակարգված պարտավորությունների (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն) բացակայություն,
 • վարկային պատմության բացակայություն
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գրավի առարկան
 • ՀՀ տարածքում գտնվող Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք` համաձայն հավելված 1.1
Գրավատու
 • ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
  (իրավաբանական անձ գրավատուի դեպքում վերջինս պետք է ունենա ՀՀ-ում պետական գրանցում)
Գրավի.առարկայի.գնահատումը
 • գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից
Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջները
 • պետք է ունենա քարե, պանելային կամ երկաթբետոնե կառուցվածք (բացառությամբ միջնապատերի և միջհարկային ծածկերի)
 • անշարժ գույքը չպետք է լինի հասարակական կացարան կամ գտնվի մեկ այլ շինության՝ հանրակացարանի կամ հյուրանոցի տարածքում,
 • չգտնվի գերակա հանրային շահերի տարածքում,
*Որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն:
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վարկառուի/երաշխավորի դժբախտ պատահարի հետևանքով  կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից ապահովագրությունը
 • կարող է պահանջվել Բանկի կողմից
Գրավի առարկայի ապահովագրությունը
 • կարող է պահանջվել Բանկի կողմից
ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐ
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը
 • 5000 ՀՀ դրամ*
*Վերջին 5 տարվա ընթացքում «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկ/վարկային գիծ ունեցած/ունեցող ֆիզիկական անձանցից վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար չի գանձվում:
 Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը (գանձվում է վարկի գումարից վարկի տրամադրման պահին)
 • վճարային քարտով տրամադրվող վարկի դեպքում` չի սահմանվում
 •  0.1%
Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` հաշվարկած վարկի սկզբնական գումարի նկատմամբ
 • 0.1%
Բանկային հաշվի բացման/փակման վճարը
Կանխիկացման միջնորդավճար (առանց վճարային քարտերի տրամադրվող վարկերի համար)
 • չի սահմանվում
Վճարային քարտի սակագները
 • Համաձայն Բանկում գործող սակագների՝ բացառությամբ ստորև նշվածի`
Վճարային քարտով կանխիկացման միջնորդավճարը
Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում0.1%
Այլ բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում1.5%
Քարտից քարտ փոխանցումը Բանկի, այլ բանկերի կողմից թողարկած վճարային քարտին0.1%
Հաջորդող գրավ ձևակերպելու վճարը
 • Համաձայն Բանկում գործող սակագների
ՏՈՒՅԺԵՐԸ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
Ժամկետանց վարկի նկատմամբ, օրական0.5%
Ժամկետնանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական0.5%
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժըչի սահմանվում
ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Գլխավոր վարկային պայմանագիր
 • Բանկը հաճախորդի հետ կնքում է գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 180 ամիս ժամկետով վարկերի/վարկային գծերի, քարտային վարկերի/վարկային գծերի համար:
Վարկի տրամադրման դրական գործոնները
 • դրական վարկային պատմությունը,
 • կայուն դրամական հոսքեր
 • գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջների
 • այլ գործոններ
Վարկի մերժման գործոնները 
 • բացասական վարկային պատմությունը,
 • դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,
 • գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին, 
 • կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը
 • այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը
 • այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
 • պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
 • 15 աշխատանքային օր
Կրկնակի որոշման կայացման միանվագ վճարը*
 • 5 000 ՀՀ դրամ
Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետը
 • գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայրը
 • գլխամասային գրասենյակը  և  բոլոր մասնաճյուղերը
* Կրկնակի որոշում է համարվում, եթե այն կայացվում է որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կրկնակի որոշման կայացման ժամանակ կրկին իրականացվում է հաճախորդի վարկային պատմության ուսումնասիրություն` համաձայն սույն պայմանների։


ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ-ին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ:

«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ` 
 • Վարկի գումար 20.000.000ՀՀ դրամ            
 • Տարեկան տոկոսադրույք` 17%
 • Ժամկետ` 48 ամիս
 • Ամսական սպասարկում` 0.1%
 • Միանվագ միջնորդավճար` 0.1%
 • Հայտի ուսումնասիրման վճար` 5000 ՀՀ դրամ               
 •  Հաշվի բացման գումար` 2000 ՀՀ դրամ                      
 •  Անշարժ գույքի գնահատման վճար`3000ՀՀ դրամ
 • Արդյունավետ տոկոսադրույք` 20.97% 
«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:

Անելիք Բանկ ՓԲԸ հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների գնացուցակը, ցանկը և ապահովագրական ընկերությունների ցանկը: 

«ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ» ՎԱՐԿԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ  

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`
ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ:

Վարկային պարտավորությունները խախտելու դեպքում վարկառուները բանավոր և գրավոր նախազգուշացվում են, Այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, դատական կարգով կատարվում է վարկի պարտքի բռնագանձում` այն տարածելով գրավադրված գույքի վրա, իսկ վերջին անբավարարության դեպքում` նաև վարկառուի այլ գույքի վրա:Դատարանի վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում կատարվում է գույքի հարկադիր առգրավում և իրացում:  

Համաձայն գրավի պայմանագրի պահանջի, հնարավոր է նաև արտադատարանական կարգով գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցում բանկին:  

Վարկ ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.  

 • Անձնագիր, սոց. քարտ
 • Տեղեկանք եկամուտների մասին
 • տեղեկանք բնակավայրից բնակվողների մասին
 • Առաջարկվող գրավի սեփականության վկայական
 • այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր  

*Եկամուտների մասին տեղեկանք հիմնական գործատուից, որտեղ մանրամասնորեն նկարագրված կլինի վերջին 6 ամիսների փաստացի եկամուտը և կհաստատվի վճարված եկամտահարկի չափը, տեղեկանքը պետք է պարունակի աշխատանքի վայրի հասցեն, հեռախոսահամարներ, տեղեկանք տվող կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությունը և կնիքը, ելքի համար, տրման ամիս, ամսաթիվ:
Եթե վարկառուն ստանում է եկամուտ որպես տնտեսվարող սուբյեկտ, անհրաժեշտ է ներկայացնել իրավաբանական անձին վերաբերող փաստաթղթեր` կանոնադրություն, պետ. Ռեգիստրի վկայական, ՀՎՀՀ և այլն:


Վարկերի տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը  

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի տոկոսադրույքները կիրառվում են մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ: Վարկերի տոկոսների մարումները կատարվում են ամսական կտրվածքով: Վարկերի մայր գումարի մարումների դեպքում, կախված եկումուտների ստացման յուրահատկությունից հնարավոր է սահմանել անհավասարաչափ բաշխված մարումների գրաֆիկ: Անկախ տրամադրված վարկերի արտարժույթից տոկոսների մարումը կատարվում է միայն ՀՀ դրամով: Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում, վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները:  

Արտարժույթի ազդեցությունը  

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:  


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

                                                               Էջը թարմացվել է 07.02.2017թ., 10:32