Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


VisaVISA պլաստիկ քարտեր

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ VISA
միջազգային վճարային համակարգի պլաստիկ քարտերի

Սակագներ

VISA 2.png


«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից թողարկվող Visa և MasterCard քարտերի միջոցով միջազգային էլեկտրոնային առևտրի սպասարկումն իրականացվում է 3D Secure համակարգով:

Համակարգը ապահովում է էլեկտրոնային խանութներից առցանց վճարումների կատարման անվտանգության նորագույն 3D Secure ստանդարտներ (Verified by Visa, MasterCard Secure Code):

Այս համակարգը քարտապանների համար ստեղծում է նոր հնարավորություններ և առավելություններ.

Գործարքի ընթացքում ապահովում է քարտապանի նույնականացման հավելյալ մակարդակ,

Զեղծարարության մակարդակի նվազեցում,

Քարտապանների համար անվտանգ և հարմարավետ պայմանների ապահովում:

Քարտապանը պետք է բավարարի էլեկտրոնային խանութի համար վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանավծ նվազագույն պահանջին` ակտիվացված լինի SMS հաղորդագրության ծառայությունը:

Էլեկտրոնային խանութներից վճարումների առցանց կատարման ժամանակ քարտապանին կուղարկվի SMS հաղորդագրություն, որն իր մեջ կներառի մեկանգամյա օգտագործման թվային գաղտնաբառ (for one time purchase authorization code): Գործարքը ենթակա կլինի հաստատման` թվային գաղտնաբառը պահանջվող դաշտում մուտքագրելուց հետո:

SMS հաղորդագրության ծառայությունն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել (անձը հաստատող փաստաթղթով) Բանկի Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ և լրացնել համապատասխան դիմում-հայտը:

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Գլխամասային Բանկի և Բանկի մասնաճյուղերի կողմից VISA Electron, VISA Classic և VISA Gold տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման, ինչպես նաև քարտային հաշիվների սպասարկման հիմնական պայմաններն են.  
 
Visa Electron, Visa Classic և Visa Gold տեսակի հաշվարկային (դեբետային) կամ վարկային (կրեդիտային) պլաստիկ քարտերը տրամադրվում են ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական  անձանց:

Քարտը հաճախորդին տրամադրվում է քարտի տրամադրման դիմումը Բանկ ներկայացնելուց և սպասարկման պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 2-5 բանկային օրվա ընթացքում: Տրամադրման պահից քարտն ակտիվ է և կարող է օգտագործվել հաճախորդի կողմից

Քարտի հետ հաճախորդին տրամադրվում է նաև հատուկ ծածկագիր (PIN-կոդ) պարունակող ծրար: PIN-կոդը պետք է օգտագործի միայն հաճախորդը, ինչպես նաև հաճախորդը պարտավոր է ապահովել PIN-կոդի հասանելիության անհնարինությունը այլ անձանց: Խորհուրդ չի տրվում PIN-կոդ պահպանել պլաստիկ քարտի հետ միասին:

Քարտերը տրամադրվում են 5 տարի գործողության ժամկետով: Քարտի ժամկետի լրանալուց 30 օր առաջ քարտատիրոջ կողմից քարտի սպասարկման դադարեցման մասին գրավոր դիմում չստանալու դեպքում Բանկի կողմից քարտը վերաթողարկվում է` ևս 5 տարի գործողության ժամկետով:  

Քարտային հաշվի արժույթը կարող է լինել - ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի, ԱՄՆ դոլար, Եվրո:  

Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների (քարտային հաշվի արժույթը քարտով գործարքի արժույթից տարբերվելու դեպքում) կատարման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը:  
 
Հաշվի
քաղվածքը ստանալուց 15-օրյա ժամկետում հաշվի հետ կապված գործառնություններում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հաճախորդը Բանկին կարող է ներկայացնել բողոքարկում: Նշված ժամանակահատվածում բողոքարկումներ չստանալու դեպքում Բանկը քաղվածքը համարում է ընդունված: Բողոքարկումը ներկայացվում է Բանկին գրավոր դիմումի տեսքով: Սահմանված ժամկետում ստացված բողոքարկման դիմումը Բանկն ընդունում է կատարման, իրականացնելով VISA միջազգային վճարային համակարգի կանոններով սահմանված համապատասխան գործողությունները:  
 
Քարտի
կորստի դեպքում հաճախորդը պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետում` հեռախոսակապի միջոցով, տեղյակ պահի Բանկին և/կամ "ԱրմենիանՔարդ" պրոցեսինգային կենտրոնին կամ անձնագրով այցելի Բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ: Հաճախորդի կողմից քարտի կորստի մասին հեռախոսակապի միջոցով հայտնելու պահին քարտով գործարքների իրականացումը անմիջապես կկասեցվի: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում քարտապանին հասցրած այն վնասի համար, որը կատարվել է քարտը կորցնելու և Բանկ հայտնելու միջև ընկած ժամանակահատվածում: Քարտի գործողության կասեցումից հետո հաճախորդը պետք է 5-օրյա ժամկետում այցելի Բանկ և ներկայացնի քարտի կորստի մասին գրավոր դիմում, որի հիման վրա Բանկը հաճախորդին 2-5 բանկային օրվա ընթացքում կտրամադրի նոր քարտ:  
Ժամկետից շուտ քարտի սպասարկումը դադարեցվում և քարտային հաշիվը փակվում է քարտատիրոջ գրավոր դիմումի համաձայն: Քարտային հաշվի մնացորդը վերադարձվում է հաճախորդին: Քարտը ենթակա է վերադարձման Բանկ:
Քարտը նաև հնարավորություն է տալիս ստանալ մինչև 50% զեղչ HotelClub-ի բազմաթիվ հյուրանոցներում ցանկացած VISA քարտով վճարելիս:

Քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագներն են`

Ծառայություններ

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

Քարտի տրամադրում (թողարկում) 2-5 բանկային օրվա ընթացքում

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի շտապ տրամադրման (թողարկման) համար սպասարկման վճար (մեկ բանկային օրվա ընթացքում)

5000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

10000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի բացում

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար

2500 ՀՀ դրամ

4000 ՀՀ դրամ

10000 ՀՀ դրամ

Ժամկետը լրացած քարտերի վերաթողարկում

անվճար

անվճար

անվճար

Չնվազող մնացորդ USD

5

10

25

Չնվազող մնացորդ EUR

5

10

20

Չնվազող մնացորդ ՀՀ դրամ

2500

4000

10000

Չնվազող մնացորդ RUB

-

300

1000

Կից քարտի տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

Կցված քարտի սպասարկման տարեկան վճար

1000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

Վնասված, շահագործման ոչ ենթակա քարտի կրկնօրինակի տրամադրում գործողության նույն ժամանակահատվածով

2000 ՀՀ դրամ

4000 ՀՀ դրամ

10000 ՀՀ դրամ

Քարտի արգելափակում

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտի ապաարգելափակում

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

Կորցրած, գողացած քարտի կամ PIN կոդի դեպքում քարտի կրկնօրինակի տրամադրում գործողության նույն ժամանակահատվածով

2000 ՀՀ դրամ

4000 ՀՀ դրամ

10000 ՀՀ դրամ

Քարտի մուտքագրումը միջազգային STOP ցանկ (14 օրով մեկ տարածաշրջանում)

-

35000 ՀՀ դրամ

35000 ՀՀ դրամ

Քարտի ելքագրումը միջազգային STOP ցանկից

-

5000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ փոստի, e-mail-ի միջոցով

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի, e-mail-ի միջոցով

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

անվճար

SMS ծառայության միացում

անվճար

անվճար

անվճար

Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար

35 ՀՀ դրամ

35 ՀՀ դրամ

35 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի համալրում

անվճար

անվճար

անվճար

Քարտային հաշվի շտապ համալրում

5000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար քարտով բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

0.5%

0.5%

0.5%

Միջնորդավճար Արքա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

1%

1%

1%

Միջնորդավճարը քարտով Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող և արտերկրի բանկերի ԱԳՄ - ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

1%, նվազագույնը

1500 ՀՀ դրամ

1%, նվազագույնը

1500 ՀՀ դրամ

1%, նվազագույնը

1500 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար քարտային հաշվին առկա միջոցները Բանկում առանց քարտի կանխիկացնելու համար

0.5%

0.5%

0.5%

Միջնորդավճար բանկի կողմից տրամադրված մի քարտից մյուսին ինտերնետով փոխանցման ժամանակ

0.5%

0.5%

0.5%

Միջնորդավճար բանկի կողմից տրամադրված քարտով այլ բանկերի քարտերին ինտերնետով փոխանցման ժամանակ

0.5%

0.5%

0.5%

Միջնորդավճար անկանխիկ գործարքների իրականացման համար

անվճար

անվճար

անվճար

Կանխիկացման օրեկան սահմանաչափ դրամային հաշվի դեպքում

150000

500000

-

Կանխիկացման օրեկան սահմանաչափ ԱՄՆ դոլարով հաշվի դեպքում

250

1000

-

Կանխիկացման օրեկան սահմանաչափ եվրոյով հաշվի դեպքում

250

1000

-

Կանխիկացման օրեկան սահմանաչափ ՌԴ ռուբլով հաշվի դեպքում

-

30000

-

Միջնորդավճար սահմանաչափերի ժամանակավոր վերանայման համար

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

-

Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք (Բանկում սահմանված ցպահանջ ավանդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք)

2%

2%

2%

Ցպահանջ ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

1.82%

1.82%

1.82%

Քարտային հաշվի փակում և քարտի վերադարձ

անվճար

անվճար

անվճար


 * Կազմակերպությունների հետ աշխատավարձային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագները սահմանվում են առանձին` համապատասխան պայմանագրերով: 
** Օգտագործված վարկային միջոցների մարման համար սահմանվում է 15 օր` օգտագործման օրվանից, արտոնյալ ժամանակահատվածը: Օգտագործված վարկային միջոցների և դրա դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարի ամբողջությամբ մարման համար սահմանվում է 45 օր` օգտագործման օրվանից: Արտոնյալ ժամկետում օգտագործված միջոցները չմարելու դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են օգտագործման օրվանից սկսած մինչև պարտավորության փաստացի կատարման օրը:

 • Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը դրանք ուժի մեջ մտնելուց 15 օր առաջ տեղեկացնելով քարտատիրոջը: 
 • Բանկին վերապահված է հաշվում եղած դրամական միջոցների դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունք: 
 • Պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով:
 • Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով (ՙֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), կամ առևտրային արբիտրաժում (ՙԱռևտրային արբիտրաժի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով):

Պահանջվող Փաստաթղթեր

Քարտ պատվիրելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել «Անելիք Բանկ» - ի ցանկացած մասնաճյուղ `ներկայացնելով

 • անձնագիր,
 • սոց. քարտ

Քարտ պատվիրելու համար հաճախորդը ներկայացնում է քարտի պատվիրման հայտ, որը լրացվում է Բանկում: Քարտ պատվիրելիս հաճախորդը կատարում է «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Սակագներով սահմանված վճարումները:

Տոկոսների հաշվարկման օրինակ. 

Ներդրվող ավանդի սկզբնական գումար՝                              1.000.000 ՀՀ դրամ 
Ավանդի տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝                            2 % 
Ավանդի ներդրման ժամկետ՝                                               12 ամիս 
Ավանդի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք`                    2.02%
Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (հարկված)` 1.82 % (ավանդի տոկոսների կապիտալացման դեպքում)

Ամսական վճարվող տոկոսներ՝  
1.000.000 X 2%/365 X 30(31) = 1644 ՀՀ դրամ (առանց հարկման)  
1644 – 1644 X 10 % = 1480 ՀՀ դրամ (զուտ եկամուտ)  
Ավանդի վերջնական գումար՝  
1.000.000 + 1480 X 12 = 1.017.760 ՀՀ դրամ (հարկված)  

Ավանդի տոկոսների կապիտալացման դեպքում. 
Ավանդի վերջնական գումար՝    1.018.150 ՀՀ դրամ (հարկված)


Էջը թարմացված է 29.10.2015թ., 10:45