Հիփոթեքային «Թաուեր Փրոփերթիս» ՍՊԸ-ից անշարժ գույքի ձեռք բերման համար

Հիփոթեքային

Վարկեր` «Թաուեր Փրոփերթիս» ՍՊԸ-ից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով: Նախագծի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`www.towergroup.am, https://m.facebook.com/HighLandResidence/:


Ձե՛ռք բերեք Ձեր երազանքների բնակարանը մեր միջոցով: Վարկերը տրամադրվում են

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40

Հիփոթեքային

Վարկեր` «Թաուեր Փրոփերթիս» ՍՊԸ-ից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով


"Թաուեր Փրոփերթիս" ՍՊ Ը - ից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ միջոցների հաշվին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից հիփոթեքային վարկերի տրամադրման պայմաններ

Վարկի նպատակ Կառուցապատվող բազմանակարանային շենքից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք* 12.5%
Նվազագույն ժամկետ 10 տարի
Առավելագույն ժամկետ 15 տարի
Վարկի առավելագույն գումար 25.000.000 ՀՀ դրամ**
**Վարկառուին տրամադրվող վարկի գումարի (բոլոր փուլերի հանրագումարը) չափը չպետք է գերազանցի վարկառուի և կառուցապատողի միջև անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքի պայմանագրով սահմանված արժեքի և վճարված կանխավճարի տարբերությունը:
Նվազագույն կանխավճար 10%
Գրավ Ձեռբերվող անշարժ գույք (գրավ 1) (կառուցվող անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունք)
Բնակելի անշարժ գույք (գրավ 2)Վարկի տրամադրման եղանակ և փուլեր Անկանխիկ` կառուցապատող ընկերության հաշվին փոխանցելու միջոցով

1-ին փուլ` տրամադրվում է ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) մինչև 50-80% ավարտվածության աստճանի դեպքում
Ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի*** մինչև 60%-ը,


2-ին փուլ` տրամադրվում է ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) մինչև 80% և ավելի ավարտվածության աստճանի դեպքում
Ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի մինչև 15%-ը,

3-րդ փուլ` տրամադրվում է` 100% ավարտվածության աստիճանով սեփականության վկայականի առկայության դեպքում
Ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի վարկավորման ենթակա մնացած մասը, որը տրամադրվում է ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) գնահատումն իրականացնելուց հետո:

*** Ձեռբերվող անշարժ գույքի արժեքը դա ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի և վարկառուի ու կառուցապատողի միջև կնքված անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքի պայմանագրով սահմանված արժեքներից նվազագույնն է։
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 1-ին և 2-րդ փուլերի դեպքում՝ Բնակելի անշարժ գույքի (գրավ 2) շուկայական արժեքի 70%-ը****,

3-րդ փուլի դեպքում՝ Ձեռքբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի + Բնակելի անշարժ գույքի (գրավ 2) շուկայական արժեքի հանրագումարի 70%-ը, սակայն ոչ ավել քան Ձեռքբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի 90%-ը


**** Եթե 1-ին և 2-րդ փուլերով տրամադրվելիք վարկի հանրագումարով վարկ/գրավ հարաբերակցությունը գերազանցում է 70%-ը , ապա կառուցապատող ընկերությունը գերազանցող մասի չափով ներկայացնում է բանկային երաշխիք` մինչև ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ1) 100% ավարտվածությունը և սեփականության վկայականի առկայությունը:
Գրավատու 1․ Ձեռբերվող անշարժ գույքը (գրավ 1) պետք է հանդիսանա վարկառուի և/կամ համավարկառուի սեփականությունը,

2․ Բնակելի անշարժ գույքը (գրավ 2) կարող է պատկանել ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 10.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար վարկի գումարի 1%, ոչ պակաս, քան 30.000 ՀՀ դրամ և ոչ ավել, քան 100.000 ՀՀ դրամ
վարկի և կանխավճարի հանրագումարի կանխիկացման վճար չի սահմանվում
Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)
Բանկային հաշվի բացում/փակում համաձայն Բանկի սակագների
Հայտի ընդունման վայր Գլխամասային գրասենյակ
Փաստաթղթերի ընդունման վայր Գլխամասային գրասենյակ
Վարկառուի/համավարկառուի և անշարժ գույքը վաճառողի միջև կապը Վարկառու/համավարկառու չի կարող հանդիսանալ կառուցապատող ընկերության հետ փոխկապակցված անձը՝ համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի։
Այլ պայմաններ Բնակելի անշարժ գույքը (գրավ 2) կարող է ազատվել գրավից, երբ վարկի մնացորդի և Ձեռքբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) գնահատված շուկայական արժեքի հարաբերակցությունը կազմում է առավելագույնը 70%։
Վարկի որոշման կայացման ժամկետ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը
2 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ 30 աշխատանքային օր
Կրկնակի որոշման*****կայացման միանվագ վճար 5000 ՀՀ դրամ
* Բանկը կարող է վերանայել վարկի տոկոսադրույքը կապելով այն «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետ: Ընդ որում, հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը փոփոխելիս նոր տոկոսադրույքը պետք է փոփոխվի հին և նոր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքների տարբերության չափով:
Բանկը վերանայում է վարկի տոկոսադրույքը` «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ սահմանված պահանջներին չբավարարելու, վերջինիս կողմից վարկի չվերաֆինանսավորման դեպքում:
*****Կրկնակի որոշում է համարվում, եթե այն կայացվում է որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կրկնակի որոշման կայացման ժամանակ կրկին իրականացվում է հաճախորդի վարկային պատմության ուսումնասիրություն` համաձայն սույն պայմանների։

"Թաուեր Փրոփերթիս" ՍՊԸ-ից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով
«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ սեփական միջոցների հաշվին հիփոթեքային վարկերի տրամադրման պայմաններ

Վարկի նպատակ Կառուցապատվող բազմանակարանային շենքից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Տարեկան տոկոսադրույք վարկի տրամադրմանը հաջորդող առաջին 3 տարիների համար՝ 11%, հաջորդող տարիների համար կգործի լողացող տոկոսադրույք*
*լողացող տոկոսադրույքը կիրառվում է համաձայն Բանկում գործող մեթոդաբանության
Նվազագույն ժամկետ 10 տարի
Առավելագույն ժամկետ 15 տարի
Վարկի առավելագույն գումար 250 000 ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն կանխավճար
չի սահմանվում
Գրավ Ձեռբերվող անշարժ գույք (գրավ 1) (կառուցվող անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունք)
Բնակելի անշարժ գույք (գրավ 2)Վարկի տրամադրման եղանակ և փուլեր Անկանխիկ` կառուցապատող ընկերության հաշվին փոխանցելու միջոցով

1-ին փուլ` տրամադրվում է ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) մինչև 50-80% ավարտվածության աստճանի դեպքում
Ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի** մինչև 60%-ը,


2-ին փուլ` տրամադրվում է ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) մինչև 80% և ավելի ավարտվածության աստճանի դեպքում
Ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի մինչև 15%-ը,

3-րդ փուլ` տրամադրվում է` 100% ավարտվածության աստիճանով սեփականության վկայականի առկայության դեպքում
Ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի վարկավորման ենթակա մնացած մասը, որը տրամադրվում է ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) գնահատումն իրականացնելուց հետո:

** Ձեռբերվող անշարժ գույքի արժեքը դա ձեռքբերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի և վարկառուի ու կառուցապատողի միջև կնքված անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքի պայմանագրով սահմանված արժեքներից նվազագույնն է։
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն 1-ին և 2-րդ փուլերի դեպքում՝ Բնակելի անշարժ գույքի (գրավ 2) շուկայական արժեքի 70%-ը***,

3-րդ փուլի դեպքում՝ Ձեռքբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի + Բնակելի անշարժ գույքի (գրավ 2) շուկայական արժեքի հանրագումարի 70%-ը, սակայն ոչ ավել քան Ձեռքբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) արժեքի 90%-ը


*** Եթե 1-ին և 2-րդ փուլերով տրամադրվելիք վարկի հանրագումարով վարկ/գրավ հարաբերակցությունը գերազանցում է 70%-ը , ապա կառուցապատող ընկերությունը գերազանցող մասի չափով ներկայացնում է բանկային երաշխիք` մինչև ձեռբերվող անշարժ գույքի (գրավ1) 100% ավարտվածությունը և սեփականության վկայականի առկայությունը:
Գրավատու 1․ Ձեռբերվող անշարժ գույքը (գրավ 1) պետք է հանդիսանա վարկառուի և/կամ համավարկառուի սեփականությունը,

2․ Բնակելի անշարժ գույքը (գրավ 2) կարող է պատկանել ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 10.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար վարկի գումարի 1%, ոչ պակաս, քան 30.000 ՀՀ դրամ և ոչ ավել, քան 100.000 ՀՀ դրամ
Վարկի և կանխավճարի հանրագումարի կանխիկացման վճար
չի սահմանվում
Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)
Բանկային հաշվի բացում/փակում
համաձայն Բանկի սակագների
Հայտի ընդունման վայր Գլխամասային գրասենյակ
Փաստաթղթերի ընդունման վայր Գլխամասային գրասենյակ
Վարկառուի/համավարկառուի և անշարժ գույքը վաճառողի միջև կապը Վարկառու/համավարկառու չի կարող հանդիսանալ կառուցապատող ընկերության հետ փոխկապակցված անձը՝ համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի։
Այլ պայմաններ Բնակելի անշարժ գույքը (գրավ 2) կարող է ազատվել գրավից, երբ վարկի մնացորդի և Ձեռքբերվող անշարժ գույքի (գրավ 1) գնահատված շուկայական արժեքի հարաբերակցությունը կազմում է առավելագույնը 70%։
Վարկի որոշման կայացման ժամկետ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը
2 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ 30 աշխատանքային օր
Կրկնակի որոշման**** կայացման միանվագ վճար 5000 ՀՀ դրամ
****Կրկնակի որոշում է համարվում, եթե այն կայացվում է որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կրկնակի որոշման կայացման ժամանակ կրկին իրականացվում է հաճախորդի վարկային պատմության ուսումնասիրություն` համաձայն սույն պայմանների։

Վարկառուի/համավարկառուի նկատմամբ պահանջներ

1 վարկառուի/համավարկառուի կարգավիճակը ՀՀ քաղաքացի ֆիզկական անձ
2 վարկառուի տարիքային սահմանափակում 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
3 համավարկառուի տաիքային սահմանափակում 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը (տարիքային սահմանափակման պահանջը չի կիրառվում, եթե վարկի դիմում-հայտով լրացված տվյալների հիման վրա վարկառուի (մյուս համավարկառուների) ֆինանսական վիճակը առանց տվյալ համավարկառուի (համավարկառուների) բավարարում է հիփոթեքային վարկի մարմանը)
4 վարկառուի/համավարկառուի վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքը ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) չպետք է գերազանցի 45%-ը
5 վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները Վարկառուն և/կամ համավարկառուներից մեկը պարտադիր պետք է ունենա առաջնային եկամուտ:
1) Առաջնային եկամուտ է համարվում հաճախորդի մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների վրա հիմնված հիմնական աշխատաժամանակում ստացվող աշխատավարձը (դրան հավասարեցված այլ վճարները) և սեփական ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ստացվող հարկային մարմիններ ներկայացված փաստաթղթերով հիմնավորված եկամուտը (շահույթը)*:
Առաջնային եկամուտները հաշվի են առնվում 100%-ով
2) երկրորդային եկամուտներ, որոնց կազմը և առավելագույն կշիռները ներկայացված են 1.5 hավելվածում
6 վարկառուի/համավարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ 1) վարկային պատմության բացակայություն կամ
2) վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ Ֆինանսա բանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (վարկի, վարկային գծի, օվերդրաֆտի, տրամադրված երաշխավորության և այլնի գծով) և
3) վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացած վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրամադրված երաշխավորություն և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումարը

Ապահովագրություն

Ապահովագրությունը իրականացվում է բացառապես Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից մեկի միջոցով
1. Վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրություն
Վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրություն Ապահովագրությունն իրականացվում է վարկի մնացորդից`
1. տարեկան կտրվածքով, յուրաքանչյուր տարի,
2. Վարկի գործողության վերջին տարվա համար` վարկի մարմանը մնացած ժամկետի համար
3. դժբախտ պատահարի հետևանքով կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից` համաձայն Ապահովագրական ընկերության սակագների,
4. վարկառուի/համավարկառուի վարկի մարմանը մասնակցող եկամուտներին համամասնորեն
2. Գրավի առարկայի ապահովագրություն
ձեռքբերվող անշարժ գույքի (նաև` երկրորդ գրավի) ապահովագրություն Ապահովագրությունն իրականացվում է վարկի մնացորդից՝
1) տարեկան կտրվածքով` յուրաքանչյուր տարի
2) վարկի գործողության վերջին տարվա համար` վարկի մարմանը մնացած ժամկետի համար
3) ձեռքբերվող անշարժ գույքի 100% ավարտվածության դեպքում,կարող է ապահովագրվել միայն ձեռքբերվող անշարժ գույքը
ապահովագրության պայմանագրով ծածկվող նվազագույն դեպքեր 1. երկրաշարժ,
2. հրդեհ կամ պայթյուն,
3. կարկուտ, ջրհեղեղ կամ տեղատարափ անձրև,
4. փոթորիկ կամ ուժեղ քամի
5.ջեռուցման, ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման համակարգի վթար,
6. երրորդ անձանց կողմից իրականացված չարամիտ գործողություններ

Տույժերը, տուգանքները

1 ժամկետանց տոկոսագումարների նկատմամբ օրական 0,1%
2 ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ օրական 0,1%
3 Վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում
4 վարկի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում` Բանկն իրավասու է պահանջել 1) վարկի ամբողջ գումարի վաղաժամկետ մարում,
2) տուգանք, ոչ նպատակային օգտագործված վարկի գումարի 25%-ի չափով,
3) վարկի վերաձևակերպում` Բանկի սեփական ռեսուրսներով տրամադրվող վարկի պայմաններին համապատասխան


Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջները


1 գրավի առարկան 1. Ձեռբերվող անշարժ գույք (գրավ 1)` կառուցվող բազմանակարանային շենքի բնակելի անշարժ գույք,
2.Բնակելի անշարժ գույք (գրավ 2)
2 գրավի առարկայի գտնվելու վայրը Հայաստանի Հանրապետության տարածք
3 գրավի առարկայի գնահատում գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից
4 գրավի առարկայի ապահովագրությունը համաձայն հավելված 2.2-ի
5 այլ պահանջներ գրավի առարկան պետք է`
1)ունենա քարե, պանելային կամ երկաթբետոնե կառուցվածք (բացառությամբ միջնապատերի և միջհարկային ծածկերի)
2)ապահովված լինի անհրաժեշտ կոմունիկացիաներով (ջուր, հոսանք, կոյուղի)
3)չլինի հասարակական կացարան կամ գտնվի մեկ այլ շինության՝ հանրակացարանի կամ հյուրանոցի տարածքում
4)պետք է վճարված լինի հողի կադաստրային արժեքը (եթե գրավի կազմում առկա է հողակտոր)
5)չգտնվի գերակա հանրային շահեր ճանաչված տարածքում
6)մեկ այլ սեփականատիրոջ հետ չունենա ընդհանուր բակային տարածք, եթե այն բնակելի տուն է կամ դրա կազմում չպետք է ընդգրկված լինի հողամաս, որը հանդիսանում է մեկ այլ սեփականատիրոջ հետ համատեղ սեփականություն կամ բնակելի տունը ծանրաբեռնված է հողամասի վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործմամբ
էջը թարմացվել է 23.01.2018 12:31
«Թաուեր Փրոփերթից» ՍՊԸ-ի կողմից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով հիփոթեքային վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը
էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

online_call