Արագ Պլյուս Վարկ՝ եկամուտների հիմնավորմամբ

Արագ Պլյուս

Վարկեր՝ առանց գրավի, եկամտի հիմնավորմամբ

Ստացե՛ք վարկ առանց գրավադրման Ձեր աշխատավարձի մինչև ութապատիկի չափով, միայն եկամուտը հաստատող փաստաթղթով։      


 • Տոկոսադրույք
  սկսած 14%-ից
 • Ժամկետ
  12-36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  50 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  5 000 000 ՀՀ Դրամ


էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40

 Արագ Պլյուս

վարկատեսակի տրամադրման պայմաններ և սակագներ 
 
    

Վարկի / վարկային գծի  տրամադրման պայմաններ

1

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

2

Նվազագույն գումար

 

50 000 ՀՀ դրամ կամ 100 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

 

3

Վարկի առավելագույն գումար

Մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամ կամ 4 000  ԱՄՆ դոլար/Եվրո

2 000 001 - 5 000 000  ՀՀ դրամ կամ  4 001 - 10 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Ա) Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ եկամտի  վեցապատիկը

Բ) Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը   չի գերազանցում զուտ  եկամտի    ութապատիկը 

Գ) Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի  գերազանցում զուտ եկամտի ութապատիկը

4

4.1 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

(վարկառուի աշխատավարձը/եկամուտը Բանկի հաշիվների միջոցով ստանալու կամ Բանկ տեղափոխելու դեպքում)

ՀՀ դրամ

18%

20%

21%

ԱՄՆ դոլար

15%

16%

17%

Եվրո

14%

15%

16%

4.2 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

(վարկառուի աշխատավարձը/եկամուտը Բանկի հաշիվների միջոցով չստանալու կամ Բանկ չտեղափոխելու դեպքում)

ՀՀ դրամ

21%

22%

23%

ԱՄՆ դոլար

18 %

19%

20%

Եվրո

16%

17%

18%

5

Վարկային գծի առավելագույն գումար

Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի քառապատիկը,սակայն ոչ ավել քան 2 000 000 ՀՀ դրամ, 4 000  ԱՄՆ դոլար, 4 000 Եվրո

6

Վարկային գծի տոկոսադրույք

4.1 և 4.2 կետերի  Ա)  սյունակով սահմանված համապատասխան տոկոսադրույք + 0.5%

7

Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույք

0%

8

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման նվազագույն ժամկետ

12 ամիս

9

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Վարկ

36 ամիս

Վարկային գիծ

24 ամիս

10

Վարկի տրամադրման եղանակ

- ՀՀ դրամով վարկերը տրամադրվում են ընթացիկ հաշվի կամ վճարային քարտի միջոցով,
- արտարժույթով վարկերը տրամադրվում են միայն վճարային քարտի միջոցով

11

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

անկանխիկ` վճարային քարտի միջոցով

12

Մարման եղանակ

Վարկ

ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

Վարկային գիծ

- ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին՝ յուրաքանչյուր ամսվա 1-ի դրությամբ օգտագործված գումարի նվազագույնը 10%-ի և կուտակված տոկոսների հանրագումարի չափով` մինչև միևնույն ամսվա 15-ը
մայր գումարի մարումը՝ ժամկետի  վերջում

13

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

- տվյալ ամսում անկանխիկ կատարված գործարքների համար մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը,
- կանխիկացման գործարքների, քարտից քարտ փոխանցումների համար չի սահմանվում

14

Ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ (միջին ամսական)/ զուտ եկամուտներ (միջին ամսական)

(ԸՊԵ գործակից)*

առավելագույնը  55%

*ԸՊԵ հաշվարկում վերականգնվող  վարկային գիծը հաշվարկվում է միայն տոկոսագումարների չափով, եթե այլ բան նախատեսված չէ տվյալ վարկային գծի պայմանագրով:

15

Ապահովվածություն

դրամական հոսքեր

Վարկառուի  նկատմամբ պահանջներ

16

Վարկառուի կարգավիճակը

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

17

Վարկառուի տարիքը

Վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 18 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

18

Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)

1) դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն),

2) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը, կամ

3) վարկային պատմության բացակայություն

19

Վարկառուի եկամուտների նկատմամբ պահանջներ

եկամուտների կազմը և դրանց կշիռները սահմանվում են Հավելված 1.1-ով

Միջնորդավճարներ

20

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000  ՀՀ դրամ*

Բանկում վերջին 5 տարվա ընթացքում վարկ/վարկային գիծ ունեցած/ունեցող ֆիզիկական անձանցից վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար չի գանձվում:

21

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար (պայմանագրային գումարից)

1%

22

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Վճարային քարտի սակագներ*

23

Վճարային քարտի սակագներ և պայմաններ

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով ստանալու դեպքում

Անհատական աշխատավարձային վճարային քարտ՝  համաձայն Բանկի գործող սակագների

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով չստանալու դեպքում

Visa Electron/ Cirrus /Maestro,  Visa Classic /MasterCard Standard` hամաձայն Բանկի գործող սակագների, 

Visa Gold/MasterCard Gold, Visa Platinum` տարեկան սպասարկման վճարը 50% զեղչով, իսկ մնացած սակագները`համաձայն Բանկի գործող սակագների

* Վճարային քարտի և դրանով իրականացվող գործաքների մնացած սակագները, որոնք չեն կարգավորվում սույն աղյուսակով` համաձայն Բանկի գործող սակագների:

Տույժեր, տուգանքներ

Վարկ

Վարկային գիծ

24

Ժամկետանց վարկի,  գծով, օրական

0.1%

0.1%

25

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական

0.1%

0.1%

26

Վարկի/վարկային գծի վաղաժամկետ մարման համար

Չի սահմանվում

Այլ պայմաններ

27

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման դրական գործոնները

1) դրական վարկային պատմությունը
2) դրամական հոսքերը

28

Վարկի/վարկային գծի մերժման գործոնները

1) բացասական վարկային պատմությունը,
2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,

5)  այլ հիմքեր:

29

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր

30

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը

Որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

31

Վարկի/վարկային գծի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը

Վարկի/վարկային գծի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը

32

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը

10 աշխատանքային օր

33

Վարկի/վարկային գծի դիմումի ընդունման և ձևակերպման վայր

Գլխամասային գրասենյակ և բոլոր մասնաճյուղեր

Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի ութապատիկը:

 Արագ Պլյուս վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Վարկի գումար` 500 000 ՀՀ դրամ
• Տարեկան տոկոսադրույք` 20%
 Ժամկետ` 24 ամիս
 Հայտի ուսումնասիրման վճար` 5 000 ՀՀ դրամ
 Միանվագ միջնորդավճար` 1% 
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 24.50%

Արագ  Պլյուս վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Վարկի գումար` 500 000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք` 21.50%
Ժամկետ` 24 ամիս
Հայտի ուսումնասիրման վճար` 5 000 ՀՀ դրամ
Միանվագ միջնորդավճար` 1%
Կանխիկացում` 0.5%
• Քարտի տարեկան սպասարկում` 4 000 ՀՀ դրամ
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 26.18%

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:  

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 23.01.2018 11:51
Արագ Պլյուս վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Վարկառուի  եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: