Դիսկոնտ Ավանդ շահավետ պայմաններով

Դիսկոնտ

Ավանդ շահավետ պայմաններով


Ներդնելով Ձեր գումարը «Դիսկոնտ» ավանդատեսակում` Դուք կարող եք ստանալ ավանդի տոկոսադրույքները հենց ժամկետի սկզբում։ 

 
 

 • Տոկոսադրույք
  մինչև 8,55%
 • Ժամկետ
  730 օր
 • Նվազագույն գումար
  100 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  Չի  սահմանվում


էջը թարմացվել է 19.09.2017 16:58

Դիսկոնտ

ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանցից ներգրաված Դիսկոնտ ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքներ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Ավանդի ժամկետ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

61-90 օր

5.35%

0.50%

-

91-120 օր

5.75%

0.80%

-

121-150 օր

6.15%

1.00%

0.25%

151-180 օր

6.55%

1.40%

0.40%

181-210 օր

6.90%

1.80%

0.60%

211-240 օր

7.30%

2.20%

0.80%

241-270 օր

7.65%

2.40%

1.00%

271-300 օր

8.00%

2.60%

1.20%

301-330 օր

8.25%

2.80%

1.30%

331-365 օր

8.35%

3.00%

1.40%

366-730 օր

8.55%

3.50%

1.50%1. 731 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 50 (երկու հարյուր հիսուն) մլն. ՀՀ դրամը, 100 (մեկ հարյուր) հազ. ԱՄՆ դոլարը, 100 (մեկ հարյուր) հազ. եվրոն գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
2. Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, կամ 200 (երկու հարյուր) ԱՄՆ դոլար, կամ 200 (երկու հարյուր) Եվրո, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին կետում նշված սանդղակի համապատասխան տոկոսները ստանալու համար:
3. Ավանդատուն կարող է ավանդը ներդնել հօգուտ երրորդ անձի, որի կողմից ավանդը տնօրինելու իրավունքը ձեռք է բերվում վերջինիս կողմից ավանդի հետ առաջին գործարքը կատարելու, Բանկին այդ իրավունքի վրա հիմնված առաջին պահանջը ներկայացնելու կամ իր մտադրությունը գրավոր հայտնելու պահից, իսկ ավանդատուն (ավանդի գումարը ներդրած անձը) կորցնում է ավանդի նկատմամբ իրավունքը:
4. Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են պայմանագրի կնքման պահին կամ ավանդատուի ցանկությամբ ցանկացած պահի։
5. Արտարժույթով ներդրված ավանդների տոկոսների վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով` հաշվարկած վճարման պահին Բանկում տվյալ արժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով: Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում կատարվում է ավանդի ներդրման պահից մինչև ընդհատման նախորդ օրը հաշվարկված տոկոսագումարի վերահաշվարկ Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:
6. Բանկային ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներդնելու հաջորդ օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
7. Ավանդատուի ցանկությամբ, ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարաձգվել այդ պահին Բանկում գործող տվյալ ավանդատեսակի համար տեղեկատվական ամփոփագրով սահմանված համապատասխան տոկոսադրույքով:
8․   Եթե ավանդի վերջին օրը ոչ աշխատանքային է, ապա ավանդի գումարը ավանդատուին ետ է վերադարձվում հաջորդ իսկ աշխատանքային օրը, ընդ որում՝ այտ ոչ աշխատանքային օրվա նկատմամբ շարունակում է գործել իր տոկոսադրույքը։ Եթե բանկի որևէ մասնաճյուղ գործում է տվյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ապա դա դեռևս չի համարվում աշխատանքային օր Բանկի համար։ 
9. Ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում գումարը փոխանցվում է ավանդատուի ցպահանջ հաշվին` ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
10. Բանկը չի կարող ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
11. Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը` դրանք ուժի մեջ մտնելուց 15 /տասնհինգ/ օր առաջ www.anelik.am Բանկի պաշտոնական կայք-էջում հրապարակելու միջոցով:
12. Ավանդների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
Բանկում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Եթե Բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

Եթե Բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ

Եթե Բանկում ունեք և՛ ՀՀ դրամով, և՛ արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է

Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է

Ավանդի երաշ-
խավորման առավելագույն չափը

10 միլիոն ՀՀ դրամ

5 միլիոն ՀՀ դրամ

10 միլիոն ՀՀ դրամ

(երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)

5 միլիոն ՀՀ դրամ
(երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

13. Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
14. Ավանդային պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, իսկ նման համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային գործարքից բխող պահանջները ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, կամ դիմել դատարան (իսկ Բանկի և հաճախորդի միջև արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում`  համապատասխան արբիտրաժային տրիբունալ)  կամ ՀՀ կենտրոնական բանկ:
Բանկը պարտավոր է ավանդատուի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջը ստանալու պահից սկսած՝ 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում վերջինիս տրամադրել վերջնական պատասխան։ Բանկի վերջնական, գրավոր պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում այն ստանալու պահից կամ 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում իր բողոք-պահանջի պատասխանը չստանալու դեպքում ավանդատուն իրավունք է ձեռք բերում վեց ամսվա ընթացքում պահանջը ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
15. Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն ամիսը 1 /մեկ/ անգամ` երեսնօրյա պարբերականությամբ, եթե պայմանագրով կամ օրենքով այլ ժամկետ սահմանված չէ:
16. Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների ու այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են՝ ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության, ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագների):


17. Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)` հաշվարկված 365 օր ժամկետով ՀՀ դրամով ավանդի համար, առանց եկամտահարկի, կազմում է 9.11%.

որտեղ`

APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,

A-ն` ավանդի սկզբնական գումարը,

ո-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարը,

N-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարը (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված,

Kո-ը` ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքերը,

Dո-ը այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, D1 = 0:

18. Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկի օրինակ.

Ավանդի ներդրման օրը՝ 01.08.2017թ․

Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույքը` 8.35%

Ավանդի ժամկետը` 365 օր

Եկամտահարկի չափը` 10%

Հաշվարկված տոկոսագումարը` 100,000 x 8.35% : 365 x 364 = 8,327.12

Եկամտահարկը` 8,327.12 x 10% = 832.71

Ավանդատուի ստացած եկամուտը` 7,494.41 ՀՀ դրամ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ: 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ
էջը թարմացվել է 22.09.2017 12:44
 Դիսկոնտ ավանդը ձևակերպելու համար բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


էջը թարմացվել է 19.09.2017 14:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: