Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


ԿարգավորումՀարգելի Հաճախորդներ, ստորև հրապարակված են հիմնական օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորվում են Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը:
  Բանկը պատասխանատվություն չի կրում  ներկայացված ընկերությունների կայքի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 1. Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք,
 2. «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 3. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ Օրենքը,
 4. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների  և ապահովագրական  ընկերությունների  սնանկության մասին» ՀՀ Օրենքը,
 5. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 6. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ Օրենքը,
 7. «Արժեթղթերի շուկայի մասին»  ՀՀ Օրենքը
 8. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ Օրենքը,
 9. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ Օրենքը
 10. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 11. «Ինկասացիայի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 12. «Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ Օրենքը,
 13.  «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 14. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 15. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 16. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ Օրենքը,
 17. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 18. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ Օրենքը,
 19. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ Օրենքը,
 20. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
 21. «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները» կանոնակարգ 4-ը ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 16 ապրիլի 2013 թվականի թիվ 102-Ն որոշումը,
 22. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների,օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի`վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի,վարկային կազմակերպությունների,օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը»  ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 29.03. 2005թ. թիվ 142-Ն որոշումը,
 23. «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» Կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 12.04. 2005թ.  համար 145-Ն որոշումը,
 24. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը,բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 09.02. 2007թ.  համար 39-Ն որոշումը,
 25. «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 26.02.2008թ. համար 50-Ն որոշումը,
 26. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում  ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը և գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 09.09.2008թ. թիվ 269-Ն որոշումը,
 27. «Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 04.11.2008թ.թիվ 302-Ն որոշումը,
 28. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 01.03.2011թ. համար 39-Ն որոշումը,
 29. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» Կանոնակարգ 9 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 26.04. 2005թ.  համար 199-Ն որոշում,
 30. «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 16.12. 2008թ.  համար 363-Ն որոշումը,
 31. «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06. 2009թ.  համար 165-Ն որոշումը,
 32. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների,ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06. 2009թ.  համար 166-Ն որոշումը,
 33. «Հաճախորդների բողոք-պահաջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 28.07. 2009թ.  համար 255-Ն որոշումը,
 34. «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 28.07. 2009թ.  համար 229-Ն որոշումը:
Վերոնշյալ օրենքները և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքում www.arlis.am

Էջը թարմացվել է 13.12.2016թ., 09:47